ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

รัฐบาลโล่ง - คณะกรรมการอัยการสูงสุดชี้สภามีสิทธิแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้ล้มล้างปชต.
Font Size  

วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:18 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15003248 คน
 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบุคคลและคณะบุคคล 6 ราย ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ส.ส.–ส.ว. 416 คนเสนอแก้รธน.มาตรา 291 เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 โดยมีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน 

 ต่อมาเวลา 19.30 น. นายวินัย  ดำรงค์มงคลกุล โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงภายหลังการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระบุถึงอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดว่ามีสิทธิพิจารณาได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าการใช้อำนาจองค์กรของรัฐและเรื่องสิทธิเสรีภาพได้แยกออกจากกัน โดยองค์กรรัฐสภาจะมีส.ส. ส.ว.เป็นผู้ใช้อำนาจของอค์กร ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหมวด 15 ไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติในหมวด 3 การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่การดำเนินการตามมาตรา 68 

 นายวินัย กล่าวว่า ส่วนที่ร่างแก้ไขเสนอให้มีส.ส.ร. เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 291 หรือไม่นั้น ในร่างแก้ไขมีการเพิ่มหมวด 16 ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยอาศัยมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2534 ซึ่งการครม.และส.ส.เสนอร่างแก้ไข มีสาระสำคัญให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 50 หมวด 16 มาตรา 291/1-291/17 กำหนดให้มีส.ส.ร.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญในหมวด 15 มาตรา 291 ทำนองเดียวกับการแก้ไขโดยอิงรัฐธรรมนูญปี 2534 มาตรา 211 จึงถือว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 291 ทุกประการ

 นายวินัย กล่าวว่า ส่วนคำร้องว่าครม.และส.ส.เสนอร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา68นั้น  เมื่อตรวจสอบเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ปรากฎว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรา 291 ดังนั้น การที่ครม.และส.ส.เสนอร่างแก้ไข มาตรา 291 จึงไม่มีเนื้อหาให้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ

 "ข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงไม่พอฟังได้ว่ามีพฤติการณ์เป็นเหตุให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้ ความเห็นของอัยการและการดำเนินการของอัยการไม่ได้ก้าวล่วงองค์กรอื่น" นายวินัย กล่าว