ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ทบ.ชี้แจงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
Font Size  

วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14877025 คน

ทบ.ชี้แจงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์


เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด


อ้างถึง คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 22 พ.ค.2555


 ตามที่คอลัมน์ “บ.ก.ตอบจดหมาย” ได้ตีพิมพ์จดหมายของผู้ใช้นามว่า “สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก” ซึ่งมีข้อสงสัยในการบริหารจัดการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สมาชิกจะต้องจ่าย 150-260 บาทต่อเดือน โดยได้รับเงินค่าสงเคราะห์จัดการศพ 190,000 บาท และเรียกร้องให้ปรับเงินดังกล่าวให้สูงขึ้น รายละเอียดตามอ้างถึง


 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ขอเรียนให้ทราบว่า กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับทหารประจำการและครอบครัว รวมถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายโดยสมเกียรติ ตามสมควรแก่ฐานะ มิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ที่สำคัญงานฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก่ผู้เสียชีวิต และบุคคลที่เป็นสมาชิกยังได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนมนุษย์อีกด้วย จึงขอให้ได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างถ่องแท้


 สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก มีสมาชิก 3 ประเภท คือ กิตติมศักดิ์ วิสามัญ และสามัญ ซึ่ง 2 ประเภทแรกเริ่มรับสมัครตั้งแต่ปี 2489-2500 ปัจจุบันงดรับสมัครแล้ว โดยสมาชิกประเภทนี้จะชำระเงินครั้งเดียวเมื่อเริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิก และไม่เรียกเก็บเงินรายเดือน ส่วนสมาชิกสามัญยังคงเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหารตลอดจนครอบครัว โดยสมาชิกทุกประเภทจะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกัน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ “เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ” รายละ 190,000 บาทเศษ โดยกองทัพบกสำรองจ่ายให้ก่อน ในอัตรา 98 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือจะจ่ายเมื่อได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกครบถ้วนแล้ว

 

 โดยการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละเดือน จะเรียกเก็บเงินจากสมาชิก ในอัตราศพละ 50 สตางค์ ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในเดือนนั้นๆ โดยมิได้มีการนำเงินของสมาชิกไปประกอบกิจการใดๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทั้งสิ้น แต่เป็นการรวบรวมเงินของสมาชิกแล้วแบ่งเฉลี่ยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตโดยตรง ตัวอย่างในเดือนเมษายน 2555 มียอดสมาชิก 407,282 ราย สมาชิกถึงแก่กรรม 380 ศพเรียกเก็บเงินจากสมาชิกศพละ 50 สตางค์ เป็นรายละ 190 บาท ยอดเงินที่ได้รับจากสมาชิกรวม 77,383,580 บาท หักเป็นค่าดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 อีก 4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจำนวน 74,288,237 บาท ได้จ่ายให้กับทายาทของสมาชิก 380 ราย รายละ 195,000 บาทเศษ เป็นต้น


 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ขอเรียนให้ทราบถึงข้อแตกต่างของการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ร้องเรียนได้อ้างถึง ในสาระสำคัญ คือ การดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก เป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ที่ดำเนินงานตาม “พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545” และ “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2547” รวมถึง “ระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2553” ภายใต้การกำกับดูแลของนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นการสงเคราะห์เรื่องการจัดการงานศพของสมาชิกเป็นการเฉพาะ ซึ่งเงินสงเคราะห์การจัดการงานศพจำนวน 190,000 บาทเศษ เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับการจัดการงานศพอย่างสมเกียรติ


 ส่วน “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ที่ดำเนินการโดยองค์กรต่างๆ ตาม “พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545” ก็มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องการจัดการงานศพเช่นกัน แต่อาจครอบคลุมถึงการดูแลปัญหาด้านอื่นของสมาชิกที่เสียชีวิต และด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงทำให้มีการบริหารจัดการและการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกที่แตกต่างกันไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ การเรียกร้องขอให้ปรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพในกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกให้สูงขึ้นกว่าอัตราเดิมนั้น กองทัพบกได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ ขอเรียนว่าหากดำเนินการปรับจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับสมาชิกและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตั้งไว้


 อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่กรมสวัสดิการทหารบก 0-2654-7400 หรือตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก ทั้งเรื่องการเสียชีวิตของสมาชิกสถานภาพรายละเอียดการจ่ายและหักเงินสมาชิกในแต่ละเดือนที่ www.chapanakit-rta.com ได้ตลอดเวลา ซึ่งการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะทำให้ได้ข้อมูลและความกระจ่างในกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างถ่องแท้ การให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนอาจมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน และการชี้แจงอาจไม่ได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง


 ขอแสดงความนับถือ


 พลตรีพลภัทร วรรณภักตร์
 หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก