Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

เข้าใจแถบสีของ “ผังเมือง” สร้างเอกลักษณ์พื้นที่

2 ก.ย. 2562 - 10:30 น.

เมืองที่เติบโตรวดเร็วย่อมมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม หากจะให้การพัฒนาตอบสนองชุมชน ต้องร่วมคิดร่วมนำเสนอ อย่าเพิกเฉยว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัว หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า “ผังเมือง” พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่จะมีสีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ความเหมาะสม ดำรงรักษาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ให้มีการใช้ที่ดินอย่างมีทิศทาง

ายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ผังเมือง มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทหรือย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ ได้อย่างชัดเจน อาทิ เขตสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย เขตสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เขตสีแดงที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตสีม่วงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เขตสีน้้าเงินที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เขตสีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เขตสีเขียวอ่อนที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตสีเขียวมะกอกที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เขตสีน้้าตาลอ่อนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เขตสีเทาอ่อนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เป็นต้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพื่อดำรงรักษาคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ อนุรักษ์พื้นที่โบราณสถาน และพัฒนาที่ดินให้เติบโตตามขนาดเมืองควบคู่กันไป เพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองเชียงใหม่ดังนั้น การแบ่งสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเชียงใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สำหรับการแบ่งประเภทที่ดินของเชียงใหม่ เริ่มจากบริเวณคูเมือง เป็นเขตสีน้ำตาลอ่อน ถือเป็นโซนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง และวัดเชียงมั่น เมื่อขยับออกมาพื้นที่รอบนอกล้อมรอบด้วยโซนสีแดงซึ่งเป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีที่อยู่อาศัยหนาแน่น บริเวณนี้จึงอนุญาตให้สร้างห้างสรรพสินค้าและอาคารพาณิชย์ได้ โซนต่อมาคือสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ถัดออกไปเป็นโซนสีเขียว เป็นที่ดินชนบทและเกษตรกรรม มีหมู่บ้านรอบนอก ชาวบ้าน ชาวพื้นเมืองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สุดท้ายคือสีเขียวอ่อน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้สึกถึงความสงบ ความร่มรื่นของธรรมชาติ

จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ผังเมืองนั้นถือว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน ซึ่งการแบ่งสีและการใช้ประโยชน์ของที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองอย่างมีทิศทาง

https://www.youtube.com/watch?v=AIFd2UUv3ys&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wmUYNMmPR20&feature=youtu.be


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เข้าใจแถบสีของ “ผังเมือง” สร้างเอกลักษณ์พื้นที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง