อริยะโลกที่6 : หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

“วิชัย จินดาเหม”

เมื่อเอ่ยถึง “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดี

หลวงปู่ชอบ เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

แม้จะละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธ ศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย

เป็นชาวจังหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านได้สร้างวัดไว้มากมายหลายแห่ง แต่วัดที่ใช้พำนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้น อยู่ที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

สำหรับ วัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่ชอบ มีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด คือ “พระครูวีรญาณโสภณ” หรือ “หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ” ในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด แม้ในยามที่ หลวงปู่ชอบอาพาธ ท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปรนนิบัติ กระทั่งหลวงปู่ชอบมรณภาพ อย่างสงบ หลวงปู่ดาดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง สืบแทนอย่างเป็นทางการ 

ปัจจุบัน สิริอายุ 74 พรรษา 54 

เกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2487 ตรงกับวัน ศุกร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก ที่บ้านสว่างหนองแก ต.หัวเวียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่ ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2507 ที่วัดบ้านเกิด หลังจากนั้นมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโคกมน คอยปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด

นอกจากเรื่องการปฏิบัติดูแลหลวงปู่ชอบแล้ว ยังได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่ชอบออกไปปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำ ถือเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ยึดถือแนวธรรมมาปฏิบัติ และเผยแผ่แก่คณะศรัทธาญาติโยมมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ทั้งนี้ ท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามครูบาอาจารย์อย่างแน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอด โดยยึดหลักปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยความเคร่งครัดขยันหมั่นเพียร ท่านได้จาริกธุดงควัตรไปตามป่าเขาลำเนาไพรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท่านจึงเป็นพระสายปฏิบัติที่แท้จริง

วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 211 ไร่ ส่วนหนึ่งยังมีการอนุรักษ์รักษาสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นที่โล่ง ภายในวัดได้มีการสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และเจดีย์ที่บรรจุอัฐิและเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ชอบเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชา

เป็นพระนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอาชีพ ท่านชอบในเรื่องของการทำการเกษตร เมื่อหลวงพ่อว่างจากกิจของสงฆ์ ท่านก็ใช้พื้นที่บางส่วนพาพระลูกวัด ญาติโยมปลูกพืชผักสวนครัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมะละกอ มะขามหวาน หวาย ไม้ผล เป็นแปลงเรียนรู้ และผลผลิตที่ออกมาก็จะมีการแจกจ่ายกันไปโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหากัน จากที่ดินที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ดังนั้น ทาง อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

นายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย (ในขณะนั้น) ได้ประสานงานร่วมกับหลวงปู่ดาด ในอันที่จะทำพื้นที่ภายในวัดที่ว่างเปล่าอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตำบล ด้วยการปลูกยางพารา เพื่อจะได้เป็นแปลงสาธิต เป็นแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องของยางพารา ให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลผาน้อยหรือตำบลใกล้เคียงได้มาศึกษาในเรื่องของยางพาราในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งทาง อบต.ผาน้อย ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการซื้อพันธุ์ยางและปุ๋ยมาปลูก

ในปัจจุบัน พื้นที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) เฉพาะพื้นที่ในการปลูกยางพารามีจำนวนทั้งสิ้น 110 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนไม่น้อย โดยได้ดำเนินการปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และต้นยางก็มีความสมบูรณ์มาก

หลวงปู่ดาดกล่าวว่า อบต.ผาน้อยได้มาปรึกษาในเรื่องนี้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณส่วนหนึ่ง จึงตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ ที่สำคัญไม่ได้หวังผลในการตอบแทน แต่ทางวัดเองต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมา 

ทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งใน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

บทความก่อนหน้านี้ข่าวทะลุคน : กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
บทความถัดไปจิตแพทย์ชี้กรณีวัยรุ่นฆ่าตัวตาย เพราะแมวหาย อุทาหรณ์โรคซึมเศร้า