ปฏิบัติธรรมรวมพลคนศีล 5 วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

“สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์”

เมื่อปี พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

จึงให้การสนับสนุนแนวคิด “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ (พศ.) จัดโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างเป็นทางการ

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดแพร่ การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นับว่ามีการทำงานเป็นรูปธรรมมาก โดยใช้ชื่อว่า โครงการรวมพลคนศีล 5 เริ่มปี พ.ศ.2557 ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 5 โดยใช้ชื่อ โครงการรวมพลคนศีล 5 ครั้งที่ 5 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา พิธีบวชป่า “ประชารัฐรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์รุกขชาติ” ภายใต้โครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” ตามภารกิจของจังหวัดแพร่ “ชาวแพร่รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ” ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่

วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. ภาคเช้า พิธีเปิดโครงการรวมพลคนศีล 5 ครั้งที่ 5 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลคนศีล 5 ครั้งที่ 5 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายถังขยะและหมวกกันน็อก แก่พระสังฆา ธิการ จำนวน 39 วัด

ภาคบ่าย พิธีบวชป่า ประชารัฐรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์รุกขชาติ ภายใต้โครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”

วันอังคารที่ 7 ส.ค. ภาคเช้า พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศแด่บูรพาจารย์ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 52 ปี พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประกอบพิธีถวายเป็นอาจาริยบูชา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป และคณะพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยพร้อมกัน

ภาคบ่าย พิธีทำบุญฉลองเปรียญธรรม นักธรรม พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เข้ารับรางวัล ผู้สอบไล่ได้แผนกบาลีสนามหลวง จังหวัดแพร่, มอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา “พระโกศัยเจติยารักษ์” ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ให้กับบุคลากรครู ผู้สนับสนุนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2560 เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 4 สนามสอบ และร.ร.เครือข่ายคุณธรรม นักเรียนจิตอาสา ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา และร.ร.เมืองแพร่ โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม

วันพุธที่ 8 ส.ค. ภาคเช้า โครงการปฏิบัติธรรม “ผู้นำสตรี วิถีธรรม พลังชุมชน” ประจำปี 2561 โดย สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดย นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู ผู้นำสตรี วิถีธรรมดีเด่นประจำอำเภอตามลำดับ ประธานสงฆ์ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มอบทุนสมทบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำอำเภอ 8 อำเภอ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ

ภาคบ่าย โครงการปฏิบัติธรรม “ผู้นำสตรี วิถีธรรม พลังชุมชน” ประจำปี 2561 โดย สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ฟังการปาฐกถาธรรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีวิถีธรรม วิถีไทยโดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ พระวิปัสสนาจารย์ และคณะพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม “ผู้นำสตรี วิถีธรรม พลังชุมชน” ประจำปี 2561 ตัวประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ประธานกล่าวสัมโมทนียกถา

พุทศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ที่เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักษาศีล 5 ครั้งที่ 5 กับวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ได้อิ่มบุญกันทั่วหน้า

บทความก่อนหน้านี้สลด! เผยคำพูดสุดท้าย เก๋ เลเดอเรอร์ บอกพยาบาล”ไม่อยากตายแล้ว แสบท้องมาก”
บทความถัดไปพบเหรียญทองยุคโรมันนับร้อย ใต้ดินโรงละครเก่าแก่ ประเมินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์