พระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ : อริยะโลกที่ 6

พระจินดารัตนาภรณ์

พระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

อริยะโลกที่ 6

โดย…วินัย บุญมีพิสุทธิ์

พระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ : อริยะโลกที่ 6 – พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตจิตโต) เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง พระเถระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะ

พระจินดารัตนาภรณ์

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระภิกษุและฆราวาส สร้างคุณูปการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ปัจจุบัน สิริอายุ 59 ปี พรรษา 39

มีนามเดิม เสริม ธรรมสร เกิดเมื่อวันที่ 7 .. 2502 ที่บ้านเลขที่ 31 .2 .บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง บิดามารดา ชื่อ นายเย็น และนางนอง ธรรมสร ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

เมื่อปี พ.. 2515 ขณะอายุ 13 ปี บรรพชาที่วัดบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี พระครูวิฑิตธรรมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งอายุ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดบ้านร้อง อ.งาว โดยมี พระครูวชิรสมานคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสารพิพัฒน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการสมยศ จิรธัมโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมอย่างจริงจัง แม้สภาพความเป็นอยู่ในขณะนั้น จะไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาเท่าใดนัก แต่อาศัยความมุมานะท่องหนังสืออ่านตำราอย่างขะมักเขม้น

ครั้นต่อมา เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมขั้นสูง จึงย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ได้รับความไว้วางใจจาก พระครูพิพิธพัฒนาภิรัต (ชัยวัฒน์ มุนิวํโส) เจ้าอาวาสในขณะนั้น มอบหมายภารกิจสนองงาน ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านการศาสนศึกษา ท่านจัดการและบริหารสำนักการศึกษา การส่งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ตั้งทุนการศึกษาระดับปฐมและมัธยมศึกษา

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ออกตรวจเจ้าคณะสงฆ์ในพื้นที่ปกครอง ให้คำชี้แจงแก่พระภิกษุสามเณร เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส สอดส่องดูแลพระลูกวัด การรักษาความสะอาดของวัด การส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด การพัฒนาวัดให้สะอาด สงบ และเหมาะสม พร้อมจัดตั้งกองทุนศึกษาสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรในการศึกษาเล่าเรียน

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรอบรมพระนวกะ บรรยายธรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตามโครงการพระสงฆ์พบประชาชน

ยังเป็นพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานอำนวยการสอบบาลีสนามหลวงและนักธรรมสนามหลวงประจำคณะจังหวัดลำปาง

ด้านการเผยแผ่ธรรม ท่านเป็นพระที่ทันสมัย ใช้ธรรมะสั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักทำมาหากินด้วยความสุจริต มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มิให้ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข ใช้ชีวิตอย่างสมถะ และพอเพียง

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ..2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ..2545 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง พ..2551 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พ..2553 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

ลำดับสมณศักดิ์ พ..2543 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนาม ที่ พระครูสิริกิจจาภรณ์ พ..2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ..2551 ได้รับการปรับยศจากพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

..2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระจินดารัตนาภรณ์

เมื่อวันที่ 10 เม.. 2561 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบตามที่เจ้าคณะภาค 6 เสนอแต่งตั้ง “พระจินดารัตนาภรณ์” เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำปางรูปใหม่

บทความก่อนหน้านี้พระนอนวัดศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
บทความถัดไปเหรียญแซยิด 60 หลวงพ่ออ๊อด : เปิดตลับพระใหม่