อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระราชรัตนาลงกรณ์ : อริยะโลกที่ 6

อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระราชรัตนาลงกรณ์

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระราชรัตนาลงกรณ์  พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร) พระเถระแห่งจังหวัดชายแดนภาคอีสานตอนบน ที่ชาวหนองคายศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน สิริอายุ 62 ปี พรรษา 42 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย, เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

มีนามเดิมว่า พิศิษฐ์ ธรรมโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2500 ที่บ้านเลขที่ 82 บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ในวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านภักดีเจริญ ต.ห้วยไร่ อายุ 16 ปี บรรพชา เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2516 ณ วัดพันธวิชา ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ มีเจ้าอธิการเขียน สุกวโร วัดพันธวิชา เป็นพระอุปัชฌาย์

ตั้งแต่พ.ศ.2518-19-20 สำเร็จนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก สำนักศาสนศึกษาวัดศรีมงคลใต้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตามลำดับ

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2520 ณ วัดพันธวิชา ต.ห้วยไร่ มีพระครูสุนทรธรรมรักษ์ วัดดอนหวาย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์

อยู่จำพรรษาที่วัดพันธวิชา และได้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

ได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เริ่มจาก พ.ศ.2519 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดศรีมงคลใต้ อ.เมืองมุกดาหาร พ.ศ.2521 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดศรีสะเกษ อ.เมืองสกลนคร

นอกจากมีความรู้ทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ท่านยังมีความรู้ในวิชาทางโลก อาทิ สำเร็จการบัญชีชั้นสูง คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ และอ่าน-เขียนอักษรธรรมโบราณ รวมทั้งความชำนาญการในด้านนวกรรมและควบคุมการก่อสร้าง เป็นต้น

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พ.ศ.2542 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ค.ม.) บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2530 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงฝ่ายการปกครอง พ.ศ.2550 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พ.ศ.2555 รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2558 เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2528 เป็นพระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรม พระราชปรีชาญาณมุนี พ.ศ.2529 เป็นพระครูปลัดฐานานุกรม พระราชปรีชาญาณมุนี พ.ศ.2532 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูสุวีราภรณ์

พ.ศ.2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2541 เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณวิหารการ

พ.ศ.2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนาลงกรณ์

นอกจากนี้ ด้วยความรู้ด้านการศึกษาคณะสงฆ์ พระราชรัตนาลงกรณ์ ได้เป็นอาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

พ.ศ.2555 เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ท่านมักจะเทศนาเตือนใจญาติโยม มักจะใช้โอกาสในการบรรยายธรรมเทศนา ให้ทุกคนมีความเมตตา รักกันให้มากๆ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่เสมอ อาศัยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งความศรัทธามั่นด้วยคุณงามความดี

ทั้งนี้ ขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเถราภิเษก ฮดสรง อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระราชรัตนาลงกรณ์ ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 14-15 ก.พ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. เวลา 18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ (สวดน้ำฮดสรง มงคลลาว) ที่ศาลาหลวงพ่อพระใส ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตรหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร เวลา 08.30 น. แห่น้ำฮดสรงรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ประกอบพิธีเถราภิเษก (ฮดสรง) พระราชรัตนาลงกรณ์ บริเวณด้านหน้าศาลาหลวงพ่อพระใส พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา/ครองผ้า/ย้ำฆ้อง

เวลา 09.45 น. พระราชรัตนาลงกรณ์ เข้าสู่ศาลาหลวงพ่อพระใส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บายศรีสู่ขวัญ ประเคนกองเถราภิเษก ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สลด ป้าคลิปหมอตะคอกให้สั่งเสียลูก ไม่มีทางรักษาหาย เสียชีวิตแล้ว
บทความถัดไปเหรียญหลวงพ่อม่วง จ.กาญจนบุรี : รอบด้านวงการพระ