พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม : อริยะโลกที่ 6

พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

พระเทพญาณมงคล –  หรือว่า “หลวงป๋า” พระเถระชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

นามเดิมว่า เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2472 ที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อทองดี และคุณแม่บุญนาค พลพัฒนาฤทธิ์ มีพี่น้อง 6 คน

พระเทพญาณมงคล

จบการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าทำงานเป็นพนักงานต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐ ประจำอยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกัน แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศ ไทย ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัย

เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 6 มี.ค. พ.ศ.2529 ที่พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์)

เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ชยมังคโล

ภายหลังอุปสมบทท่านศึกษาภาคปริยัติจากสำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พ.ศ.2531 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ พ.ศ.2537 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

หลังกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศตั้งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวันที่ 9 ก.ค.2534 ขณะอายุ 62 ปี พรรษาที่ 5 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พ.ศ.2539 เป็นพระอุปัชฌาย์

ผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2534 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม และเป็นกรรมการ สอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.2540 เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541 เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการในเขตภาค 15 เรื่องหลักการบริหารวัดและการจัดทำแผนและโครงการ พ.ศ.2561 เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

งานเผยแผ่ พ.ศ.2551 เป็นประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชญาณวิสิฐ

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระเทพญาณมงคล

เกียรติคุณ พ.ศ.2550 ได้รับถวายพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2552 ได้รับถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ท่านมีผลงานทางวิชาการ อาทิ นิพพาน 3 นัย, อริยสัจ 4, ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ, หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน, ธรรมะคุณภาพเพื่อชีวิต, โพธิปักขิยธรรม เป็นต้น

ในปีพ.ศ.2549 ท่านได้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์และพระพุทธศาสตร์ รวมไปถึงทางวัดได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งมุ่งเน้นสืบทอดวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

ทั้งนี้ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม กำลังมีโครงการก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์ สมเด็จฯ” ซึ่งเป็นอาคารทรงจตุรมุข 4 ชั้น มีความกว้าง ความยาว และความสูง 108 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นปูชนียสถานสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุสำคัญที่ปรากฏขึ้น ที่วัดหลวงพ่อสดฯ ไว้ให้เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน

ตราบจนลมหายใจสุดท้ายได้ดับลง เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 7 ต.ค.2561 พระเทพญาณมงคลละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจวาย ระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โดยอาการทรงและทรุดมาตลอด จนสุดความสามารถเยียวยาของคณะแพทย์ สิริอายุ 90 ปี พรรษา 32

ขวัญเพชร โชคบรรดาลสุข

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กป้อม เผยความพร้อม ดูแลความปลอดภัย ในช่วงพระราชพิธีฯ
บทความถัดไปสนุกสนาน สงกรานต์ กำนันคนดัง พานักการเมืองนั่งเสลี่ยงแห่เข้าวัด