ประชุมสัมมนาครูสอนบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์กทม.

ประชุมสัมมนาครูสอนบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์กทม.

ประชุมสัมมนาครูสอนบาลี – เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

มีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

พร้อมด้วย พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญโญ) รองเจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม, นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ ร่วมพิธีเปิด มีครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เข้าร่วมประชุมสัมมนา

พระพรหมโมลีกล่าวเปิดการประชุม ว่า ความรู้เรื่องภาษาบาลี จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้สามารถวินิจฉัยความหมายที่แท้จริงในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ อย่าไปหวังพึ่งอินเตอร์เน็ตในการหาความหมายของภาษาบาลี เพราะหากไม่เจอความหมายที่ถูกต้องจะทำอย่างไร และเมื่อได้มาเป็นครูสอนพระบาลีแล้ว ก็ขอให้อุทิศกาย อุทิศใจ

สอนหนังสือเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ เมื่อสอนให้ พระเณร มีความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าข้อสอบบาลีจะออกมาอย่างไร ก็สามารถทำได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนบาลีแล้ว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนหนังสือด้วย หากไม่สอนนานกว่า 2 ปี ก็ขอให้ลาออกเสียดีกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน

พระพรหมโมลีกล่าวต่อไปว่า ต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของครูบาลีว่ามีการจัดการเรียน การสอนหรือไม่หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติหน้าที่จะมีการตักเตือนก่อน และถ้ายังไม่ทำการสอนอีก จะมีการทำรายงานเสนอ ไปยังเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ต่อไป พร้อมกันนี้ จะมีการประสานไปยัง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรฯ รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อให้พระปริยัตินิเทศก์ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีด้วย

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผอ.สำนักพุทธฯ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าวว่า สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักพุทธฯ มีความปรารถนาอย่าง แรงกล้า ที่จะเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน ให้มีความเฉียบคมแกร่งกล้าในด้านวิชาการ และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้างขวาง และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปี 2562 ขึ้น

โดยได้คัดเลือกอาราธนาครูสอนตามบัญชีรายชื่อที่สำนักพุทธฯ ได้ถวายความอุปถัมภ์ค่าตอบแทนในเขตปกครองสงฆ์กรุงเทพ มหานคร จำนวน 370 รูป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ที่วัดหงส์รัตนารามแห่งนี้ โดยได้จัดตารางการบรรยายที่เน้นเนื้อหาสาระแห่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และประชุม กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดทำร่าง อนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ..2562 ด้วย

บทความก่อนหน้านี้จับตา‘รัฐบาล’สู้วิกฤต‘ภัยแล้ง’เปิดแผน‘แก้ปัญหา-ช่วยเหลือ’
บทความถัดไปดวงประจำวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ราศีใดความรักรื่นรมย์สมหวัง ราศีใดไม่เหมาะที่จะลงทุน