Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

20 ต.ค. 2562 - 00:01 น.

 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (ธ.) 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส (ธ.) 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ธ.) 6.สมเด็จพระมหา รัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม

7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ (ธ.)

11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม

13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ.) 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ธ.) 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม (ธ.)

16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ.) 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม (ธ.) 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร (ธ.) 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

สำหรับกรรมการมหาเถรฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ จำนวน 9 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี, พระพรหมเสนาบดี, พระวิสุทธาธิบดี, พระพรหมมุนี, พระธรรมไตรโลกาจารย์, พระธรรมปริยัติโมลี, พระธรรมปาโมกข์, พระธรรมกิตติเมธี และ พระธรรมรัตนดิลก

ส่วนกรรมการมหาเถรฯ ชุดเดิมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ และ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน เนื่องจากพระเถระทั้งสองรูปมีอายุสูงวัย และสุขภาพไม่แข็งแรง

กรรมการมหาเถรฯ ชุดใหม่ แบ่งเป็นมหานิกาย 10 รูป และคณะธรรมยุต 10 รูป

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวกำหนดการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ขึ้นใหม่ จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปจะได้เป็นกรรมการมหาเถรฯ โดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ไม่เกิน 20 รูป

แต่ในพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการปรับแก้ใหม่ กำหนดให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรฯ โดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการมหาเถรฯ เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรใน พระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

สำหรับการประชุมมหาเถรสมาคม ที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก จะมีขึ้นในวันพุธที่ 30 ต.ค.2562 เวลา 14.00 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง