Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

ปางขับพระวักกลิ : คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

3 พ.ย. 2562 - 00:00 น.

ปางขับพระวักกลิ : คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

คอลัมน์ - คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

ปางขับพระวักกลิ : คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม - พระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระ หัตถ์ซ้ายพาดบนตัก พระหัตถ์ขวาวางเสมอท้อง หันด้านหลังของพระหัตถ์ มีลักษณะเป็นการขับไล่สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไปให้พ้นจากตัว

พระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นทั้งคติและสัญลักษณ์ของการที่จะต้องเข้าใจในพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของการศึกษาพระ พุทธศาสนาเรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่ใดที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับทั้งศรัทธา รูปธรรม นามธรรม และการปฏิบัติ

พุทธภาษิตตอนนี้มาจากเรื่องราวของพระอรรคสาวกองค์หนึ่งชื่อพระวักกลิ ที่บวชในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลแล้ว จิตไปติดอยู่ที่ความยินดีในรูปหรือหลงติดอยู่ในรูปหรือกาย ของพระพุทธเจ้าเฝ้าเพ่งดูแต่พระรูปของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาจนพระพุทธเจ้าตรัสถามและสอนเป็นคติธรรมที่เรียกกันกายานุเวปัสนา

อย่าเลย วักกลิทำไมเธอจึงยินดีในรูปที่ชนพาลชอบเล่า ผู้ใดเห็นพระสัทธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเห็นเรา ผู้ไม่เห็นพระสัทธรรม ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็น ร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษ เป็นที่อาศัยของโรคทุกชนิด ล้วนเป็นที่ประชุมของทุกข์ เพราะฉะนั้น เธอจงเบื่อหน่ายในรูปเถิด พิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย จะถึงที่สุดแห่งสรรพกิเลสได้โดยง่าย

อันทำให้พระวักกลิบรรลุพระอรหันต์

โดย - ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ปางขับพระวักกลิ : คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง