Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563

พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ กทม.

22 พ.ย. 2562 - 09:43 น.

พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ กทม.

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

พระธรรมเจดีย์ - (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระนักปราชญ์ พระนักเทศน์ และพระนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและส่งเสริมกิจการสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดทองนพคุณ จนทำให้เป็นสำนักเรียนของคณะสงฆ์ที่มีความโดดเด่นติดอันดับต้นของประเทศไทย

ปัจจุบัน สิริอายุ 75 ปี พรรษา 55 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 11

มีนามเดิมว่า สมคิด บุตรทุมพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ..2487 ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 .อุ่มเม่า .โพนทอง .ร้อยเอ็ด บิดา-มารดา ชื่อ นายบ่ายและนางคำตา บุตร ทุมพันธ์

พระธรรมเจดีย์

เมื่อครั้งวัยเยาว์ เป็นเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง และชอบสนุกสนานเหมือนกับเด็กทั่วไป แต่มีจิตใจใฝ่ในธรรม ชอบฟังเทศน์ ชอบไปทำบุญถวายภัตตาหารเช้ากับครอบครัวที่วัดเป็นประจำ

..2498 สำเร็จการศึกษาชั้น .4 ที่โรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้าน ต่อมา ท่านได้บรรพชา ภูมิลำเนาจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 .. 2500 โดยมีเจ้าอธิการบุญ เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกศ เจ้าคณะตำบลเชียงใหม่ .โพนทอง .ร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์

กาลต่อมา ย้ายไปศึกษาที่วัดหนองขุ่น .ยางโยภาพ .ม่วงสามสิบ .อุบลราชธานี มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ..2504 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ สำนักเรียนวัดหนองขุ่น .อุบลราชธานี

จากนั้น ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ..2507 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดหนองขุ่น .อุบลราชธานี

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหนองขุ่น เมื่อวันที่ 29 .. 2508 โดยมีเจ้าอธิการหอม คุตตจิตโต เจ้าอาวาสวัดโนนรังน้อย เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ .ม่วงสามสิบ .อุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการจำปา สิริปุญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาอมร เขมจิตโต วัดหนองขุ่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม ..2509 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค แล้วย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ ศึกษาหาความรู้และศึกษาพระปริยัติธรรม ..2518 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษาวัดทองนพคุณ

เริ่มต้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศึกษาวัดทองนพคุณ จนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ มาโดยตลอด

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ..2533 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ..2537 เป็นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ..2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11

..2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 11

ปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ในหน้าที่ด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาด้วยความเรียบร้อยดีงามและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้บำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้

..2527 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารเมธี ..2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติเวที ..2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติมุนี

..2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเจดีย์

สำหรับงานด้านการศึกษา ถือเป็นงานที่พระธรรมเจดีย์ มีความถนัด มีความชำนาญ เป็นงานที่ท่านมีใจรักเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้ทำหน้าที่ในงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี ..2505 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณรอยู่ที่ .อุบลราชธานี

เมื่อเข้ามาอยู่ที่วัดทองนพคุณ ทำหน้าที่ต่างๆ เป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบงานด้านการศึกษาในสำนักเรียนมาในทุกระดับ นับตั้งแต่เป็นครูสอนมาตั้งแต่ปี ..2511 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยความที่เอาใจใส่เรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นผู้มีส่วนผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร สอบได้ประโยค ..9 และประโยคอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังสนองงานคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เน้นนโยบายด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ถือเป็นกำลังสำคัญของวัด สังคม ส่วนราชการ พระศาสนา และประเทศชาติ

สอดส่องดูแลความเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองน้อยเป็น อย่างดี เป็นที่เคารพนับถืออย่างสนิทใจ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ กทม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง