Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค. 2563

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า เรียนรู้พอเพียงด้วย‘พลังบวร’

11 มี.ค. 2563 - 09:50 น.

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

เรียนรู้พอเพียงด้วย‘พลังบวร’

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า - ในพื้นที่ .บางสระเก้า .แหลมสิงห์ .จันทบุรี ที่นี่มีชุมชนเล็กๆ หลายชุมชน มีมนต์เสน่ห์ชวนให้หลายคนต้องมาเยือน โดยเฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบางสระเก้าแห่งนี้

ข้อมูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ระบุว่า ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางสระเก้า เป็นชุมชนเล็ก ที่มีตำนานทางประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และมี อัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ดินแดน 3 น้ำ 9 นา เป็นชุมชนเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเลป่าชายเลน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

โดยชาวบ้านมีอาชีพทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และประมงพื้นบ้าน 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พร้อมทำนาข้าว นากก นาปอ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง

ชุมชนแห่งนี้ มีหลักคุณธรรมนำการพัฒนา ด้วยพลังบวร ร่วมกับขับเคลื่อนตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (..2559-2564) โดยยึดหลัก บ้าน วัด โรงเรียน ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี 2560 จนกระทั่งปัจจุบัน ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

โดยมีวัดบางสระเก้า เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่มุ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีผู้บริหารและครูในโรงเรียนวัดบางสระเก้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นหลักชี้ชวนให้ทุกคนในชุมชนนำทุนที่มีในท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ผ่านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าของที่ระลึก อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป โดยเฉพาะช่วงงานประเพณีประจำปี นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในชุมชนเยอะมากกว่าปกติเงินหมุนเวียนมาก

คนในชุมชนนอกจากมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังฝึกฝนตนเองและครอบครัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เสริมจากการรวมกลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกปี มีการรวมกลุ่มอาชีพช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ที่โดดเด่นคือ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลา-ธนาคารปู ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนมาศึกษาดูงาน เดือนละไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม คนในชุมชนรู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง พอมีพอกิน ปลูกเองกินเอง มีเหลือก็แบ่งขาย มีรายได้ มีกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี ทุกคนอยู่ดี มีสุข

ที่สำคัญยังมีการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโปรแกรมการท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะที่มาศึกษาดูงาน เกิดโฮมสเตย์ มีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า

และเมื่อ วันที่ 18 ..2562 เป็น 1 ใน 5 ชุมชน คุณธรรมฯ ต้นแบบของประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดนิทรรศการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พลังบวรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล

การสืบสานและธำรงรักษาวิถีวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาต่อยอดศิลปะการแสดง การรำกลองยาว ระบำทอเสื่อ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานในชุมชน สืบสานประเพณี เช่น ทำบุญส่งทุ่ง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี, งานประจำปีวัดบางสระเก้า ซึ่งจัดขึ้นทุกปี (ช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน)

กิจกรรมลานวัฒนธรรม ลานสามสุข จัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความสุข ได้มาพบปะพุดคุยกัน แบ่งปันรอยยิ้ม ความสุข ชุมชนสวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางสระเก้า เป็น 1 ใน 10 ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ ประจำปี 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม ขอชื่นชมผู้นำ บวร บ้าน วัด โรงเรียน ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรมฯ ด้วยการยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และรากเหง้าภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้ ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ทั้งในระดับประชาชน สังคมและประเทศชาติ

จึงขอเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีชีวิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า เรียนรู้พอเพียงด้วย‘พลังบวร’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง