อธิบดี สถ.ย้ำอปท.ต้องมีส่วนร่วม ตร.ดูแลความปลอดภัยชาวบ้าน

อธิบดี สถ.ย้ำอปท.ต้องมีส่วนร่วม ตร.ดูแลความปลอดภัยชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดีฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวบรรยายหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลางให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค.57 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สถ.ยังได้ลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 โดยกรมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน และให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณ อาสาสมัคร วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงด้านการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน ในด้านอาสาสมัคร เช่น ส่ง อปพร. ที่ร่วมจุดตรวจกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในช่วงเทศกาล การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมีการการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับตำรวจภูธรจังหวัดในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อีกด้วย

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งย่อมเป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ก็เป็นหน้าที่ของราชการที่หน่วยงาน ที่ต้องร่วมบูรณาการงานร่วมกัน คอยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ เชิญชวนอิ่มอร่อยไปกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ
บทความถัดไปหุ้นไทยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงบ่ายและประคองตัวปิดบวกได้ 6.97 จุด