พล.อ.ณัฐพล ย้ำ ทุกหน่วย กอ.รมน.ภาค 3 ยึดปชช.เป็นหลัก เน้นป้องกันผู้ทำลายป่า-ต่างด้าวหนีเข้าเมือง

เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 3 ย้ำ ให้ กอ.รมน. จังหวัด เป็นที่พึ่งปชช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย. พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้นำคณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 3 และหน่วยขึ้นตรง ที่ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงาน

พล.ต. พีรวัชฌ์ กล่าวว่า จากการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือที่สำคัญ ได้แก่ การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ แนวโน้มยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา , การบุกรุกพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเพื่อขยายที่ทำกินของราษฎร และรับจ้างนายทุนปลูกพืชเชิงเดี่ยวและสวนยางพารา ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้ตรวจพบว่ายังมีกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานลักลอบเข้ามา โดยใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่ตามฤดูกาล เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ซึ่งสาเหตุสืบเนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

“เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ ผอ.รมน. ที่ให้การทำงานของ กอ.รมน. ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อการบูรณาการงานด้านมวลชนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงภัยต่างๆในสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคง เพื่อสร้างสังคมมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน”พล.ต.พีรวัชฌ์

โฆษกกอ.รมน. กล่าวอีกว่า เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และจัดทำแผนการปฏิบัติรองรับอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงให้ความสำคัญในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา กวดขันกำลังพลของ กอ.รมน.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด