Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

งบประมาณ 2563 : เตรียมเพิ่มงบส่วนราชการในพระองค์ 13.02% กลาโหม 2.74%

7 ก.ย. 2562 - 14:58 น.

ในการจัดทำงบประมาณปี 2563 พบว่า รัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการในพระองค์ 7,685.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.02% ส่วนงบกระทรวงกลาโหม ได้เพิ่ม 2.74% เป็น 233,353.4 ล้านบาท ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกหั่นงบลงถึง 78.37% หลังจบภารกิจเลือกตั้ง

สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ก่อนสรุปรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ก.ย. นี้ พร้อมขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (3 ก.ย.) ครม. เพิ่งมีมติ "เห็นชอบ" รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ทว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งคำของบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,099,188.7 ล้านบาท จึงต้องปรับลดให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด

ขณะเดียวกัน สำนักงบประมาณได้ประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ในวันที่ 17 ต.ค.

สำหรับวงเงินงบประมาณปี 2563 เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท จากงบปี 2562 ที่ 3,000,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการตั้งงบขาดดุลบัญชี 469,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีก่อนที่ตั้งงบขาดดุล 450,000 ล้านบาท โดยเป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์สำคัญ 6 ด้าน

งบปี 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์. . หน่วยเป็น ล้านบาท.

บีบีซีไทยตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม เอกสารภาคผนวก ก และ ข ที่สำนักงบประมาณเพิ่งนำข้อมูลมาเปิดเผยทางเว็บไซต์ พบว่า ในหน่วยงานรับงบประมาณ 33 หน่วยงาน มีอยู่ 12 หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2562

ในจำนวนนี้มี 3 กระทรวงในกำกับดูแลของพรรคร่วมรัฐบาลคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีรัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถูกหั่นงบลง 6.58% กระทรวงคมนาคม อยู่ในกำกับของ ภท. เช่นกัน ถูกปรับลดงบ 0.42% และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับของพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ถูกปรับลดงบ 1.05%

ส่วนอีก 2 กระทรวงที่มีนักการเมืองสังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นเจ้ากระทรวงและถูกหั่นงบคือ กระทรวงพลังงาน งบลดลง 6.21% และ กระทรวงศึกษาธิการ งบลดลง 0.10%

งบปี 2563 ของ 33 หน่วยงาน (หน่วยเป็น ล้านบาท)

หน่วยงานขอรับงบ งบปี 2563 เพิ่มขึ้น/ลดลง
1. งบกลาง 518,770.9 47,238.9
2. สำนักนายกรัฐมนตรี 39,108.9 - 919.4
3. กระทรวงกลาโหม 233,353.4 6,226.8
4. กระทรวงการคลัง 249,676.9 6,727.9
5. กระทรวงการต่างประเทศ 8,927.6 -269.6
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,071.3 -427.9
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 21,281.5 7,938.9
8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 140,444.5 2,871.3
9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,833.6 1,226.7
10. กระทรวงคมนาคม 178,840 -758.5
11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,897.8 1,484.4
12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,370 322.5
13. กระทรวงพลังงาน 2,157.9 -142.9
14. กระทรวงพาณิชย์ 7,553.1 611.5
15. กระทรวงมหาดไทย 353,007.4 25,264.7
16. กระทรวงยุติธรรม 26,949 1,805.1
17. กระทรวงแรงงาน 60,878.3 8,284
18. กระทรวงวัฒนธรรม 8,569.7 454.4
19. กระทรวงศึกษาธิการ 368,660.3 -386.7
20. กระทรวงสาธารณสุข 138,735.3 3,346.6
21. กระทรวงอุตสาหกรรม 5,363.8 132.6
22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 11 หน่วยงาน 132,230.9 5,148.4
23. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24,000 -3,579.6
24. รัฐวิสาหกิจ 27 แห่ง 156,292 15,290.7
25. หน่วยงานของรัฐสภา 8,684.6 -1,323.8
26. หน่วยงานของศาล 20,234.9 -2.370.4
27. หน่วยงานขององค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน และองค์กรอัยการ 16,495.5 -5,668.3
28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55,251.9 11,192.9
29. หน่วยงานอื่นของรัฐ 598.7 -57.9
30. สภากาชาดไทย 10,651.1 383.3
31. ส่วนราชการในพระองค์ 7,685.2 885.2
32. รายจ่ายทุนหมุนเวียน 189,714 7,003.4
33.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.4 67,709.4

ที่มา : การจัดสรรงบประมาณปี 2563 ภาคผนวก จัดทำโดยสำนักงบประมาณ (ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้)

สำหรับกระทรวงที่ตั้งงบ "ทะลุแสนล้าน" มี 8 กระทรวง ในจำนวนนี้มีกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ด้วย ขอตั้งงบ 233,353.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน 6,226.8 ล้านบาท (คิดเป็น 2.74%) โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบมากที่สุดในกระทรวงกลาโหม หนีไม่พ้น กองทัพบก ได้งบ 113,677.4 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2,300.5 ล้านบาท (คิดเป็น 2.07%)

ในการจัดสรรงบของกองทัพบกอยู่ภายใต้ 10 แผนงานหลัก โดยปรับลดงบในแผน 2 แผนลงจากปีก่อนคือ แผนบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ไปเพิ่มงบใน 5 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 15,930 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19.96%), แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 32,960.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.65%), แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 789.8 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.01%), แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 336 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.80%) และแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 3,659.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.27%)

อีกกระทรวงที่ตั้งงบ "ทะลุแสนล้าน" คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกลายรูปจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม โดยตั้งงบที่ 140,444.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,871.3 ล้านบาท (คิดเป็น 2.09%) เนื่องจากมีการโยกสถาบันอุดมศึกษา 81 แห่ง มาอยู่ในกระทรวงนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามมีมหาวิทยาลัย 53 แห่ง ถูกปรับลดงบประมาณลง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลถูกหั่นงบสูงสุดหลัก "พันล้าน" หรือคิดเป็นงบที่หายไป 8.51% หากเทียบกับปีก่อน ส่วนอีก 23 สถาบันถูกหั่นงบหลัก "ร้อยล้าน" อาทิ ม. สงขลานครินทร์, ม. ขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม. เชียงใหม่, ม. บูรพา, ม. ธรรมศาสตร์, ม. วลัยลักษณ์, ม. ศิลปากร ฯลฯ

แม้การจัดสรรงบประมาณปี 2563 ซึ่งเกิดขึ้นโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็พบว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการถูกหั่นงบกันถ้วนหน้า อย่างหน่วยงานรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งงบรวมกันที่ 8,684.6 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 13.23% ที่น่าสนใจคือสำนักงานเลขาธิการสภา ถูกตัดงบในภาพรวมลงไป 18.47%

ขณะที่หน่วยงานของศาล ประกอบด้วย สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งบรวมกันที่ 20,234.9 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 10.49% มีเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญที่ได้งบเพิ่ม 25.83%

ด้านองค์กรอิสระ 5 องค์กร และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ตั้งงบรวมกันที่ 16,495.5 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 25.57% โดยองค์กรอิสระที่ "งบหาย" ไปมากที่สุดหนีไม่พ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจากภารกิจจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยตั้งไว้ที่ 1,780.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,448.2 ล้านบาท (คิดเป็น 78.37%) ขณะที่ อสส. ตั้งงบที่ 9,516.5 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 6.44%

ปิดท้ายที่ส่วนราชการในพระองค์ ได้รับงบ 7,685.2 ล้านบาท จากงบปี 2562 ที่ 6,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 885.2 ล้านบาท (คิดเป็น 13.02%) โดยระบุแผนงานในเอกสารการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ไว้เพียงแผนงานเดียวคือ "แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง" เช่นเดียวกับในคราวเสนอขอรับงบประมาณเมื่อปีก่อน


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ งบประมาณ 2563 : เตรียมเพิ่มงบส่วนราชการในพระองค์ 13.02% กลาโหม 2.74%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง