Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563

เจ้าคุณพระ : เปิดข้อกฎหมายในพระบรมราชโองการถอดฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ

22 ต.ค. 2562 - 23:53 น.

เจ้าคุณพระ : เปิดข้อกฎหมายในพระบรมราชโองการถอดฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ - BBCไทย

ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ได้อ้างถึงการอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ จำนวน 8 มาตรา

ข้อกฎหมายทั้งหมด ได้แก่

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

-พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

-พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

-พ.ร.บ. ยศทหาร พ.ศ. 2479

บีบีซีไทย เปิดข้อกฎหมายที่ปรากฏในพระบรมราชโองการฉบับนี้ ซึ่งระบุถึง "พระราชอำนาจ" และ "พระราชอัธยาศัย" ในการสถาปนาและถอดฐานันดรศักดิ์ และในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการในพระองค์

มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อยู่ในหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ความในมาตรา 9 ระบุว่า "พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาและถอดฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์"

มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา

อย่างไรก็ตาม ความในมาตรานี้เป็น 1 ใน 7 มาตรา ที่มีการแก้ไขตามข้อสังเกตพระราชทานที่มีขึ้นภายหลังจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการให้ความเห็นชอบของประชาชนในชั้นประชามติไปแล้ว โดยความในฉบับผ่านประชามติระบุว่า "การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย..."

มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

กฎหมายฉบับนี้โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560

ในมาตรา 4 ระบุว่า การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตินี้

การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ และสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา

ส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่พระราชกฤษฎีกา

ส่วนราชการในพระองค์ส่วนราชการใดจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลให้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

บรรดากฎหมายใดที่บัญญัติถึงคำว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้หมายความรวมถึงข้าราชการในพระองค์ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

มาตรา 9 ระบุว่า ในวาระเริ่มแรก การใดที่สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ หรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือเคยได้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อได้โอนมาเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

มาตรา 10 แห่ง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ในมาตรานี้กำหนดให้ข้าราชการในพระองค์มี 4 ประเภท ได้แก่ องคมนตรี, ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน, ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ

บรรดากฎหมายใดที่บัญญัติถึงคำว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้หมายความรวมถึงข้าราชการในพระองค์ตามมาตรานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่การมีสถานภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้มีสถานภาพเป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหาร กฎหมายว่าด้วยยศทหาร กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบทหาร และกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารด้วย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้

ข้าราชการในพระพระองค์ฝ่ายตำรวจให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้

การแต่งตั้งให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจมียศชั้นใดหรือถอดผู้ใดออกจากชั้นยศใด ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

มาตรา 13 แห่ง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

กฎหมายลูกฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

มาตรา 13 เว้นแต่ข้าราชการในพระองค์ในตําแหน่งองคมนตรี การให้ข้าราชการในพระองค์ผู้ใดปฏิบัติงานในส่วนราชการในพระองค์หน่วยใดและดํารงตําแหน่งใด รวมทั้งการโอน การย้าย และการให้พ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อการนี้จะทรงกําหนดหรือทรงมอบหมายให้ข้าราชการในพระองค์ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในคําสั่งเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งของข้าราชการในพระองค์ดังกล่าวก็ได้

ข้าราชการในพระองค์จะเป็นองคมนตรี ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจ ในขณะเดียวกันมิได้

มาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

การดําเนินการเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อการนี้จะทรงกําหนดหรือทรงมอบหมายให้ข้าราชการในพระองค์ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในหมายรับสั่งเพื่อรับผิดชอบในการนําไปปฏิบัติต่อไปก็ได้ โดยมีการดำเนินการตามวรรคแรกทั้งหมด 8 ข้อ

มาตรา 12 ของ พ.ร.บ. ยศทหาร พ.ศ. 2479

มาตรา 12 "การถอดหรือการออกจากยศสัญญาบัตรจะกระทำได้โดยประกาศพระบรมราชโองการ"

พ.ร.บ. ยศทหาร 2479 ตราไว้เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2479 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เจ้าพระยายมราช พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เจ้าคุณพระ : เปิดข้อกฎหมายในพระบรมราชโองการถอดฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง