Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 2563

การบินไทย : ยังมีหนี้สินเกินกำหนดชำระเพิ่มเติม อีกอย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท

14 มิ.ย. 2563 - 20:04 น.

การบินไทย : ยังมีหนี้สินเกินกำหนดชำระเพิ่มเติม อีกอย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท - BBCไทย

นับตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. เป็นต้นมา เจ้าหนี้ของการบินไทยเริ่มได้รับสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจากศาลล้มละลายกลางทั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือ SMS และทางไปรษณีย์ ขณะที่การบินไทยได้ส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นต่อองค์กร โดยเฉพาะกรณีการคืนค่าบัตรโดยสารและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสะสมไมล์

นี่ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจากยื่นคำร้องต่อศาลฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา และศาลฯ รับคำร้องดังกล่าวพร้อมกับนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค. เวลา 9.00 น.

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายสำนักว่า การส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯ ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม เนื่องจากเจ้าหนี้มีจำนวนมาก ก่อนที่ในวันอังคารที่ (16 มิ.ย.) ศาลฯ จะประกาศคำสั่งรับคำร้องฟื้นฟูกิจการทางหนังสือพิมพ์รายวันและรวมถึงรายละเอียดของคำร้องบนเว็บไซต์ของศาลอีกครั้ง

เครื่องบินการบินไทย
EPA

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านคำร้องดังกล่าว สามารถยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

กราฟิกประกอบ
Getty Images

เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศาลล้มละลายกลางที่แนบมากับอีเมลถึงเจ้าหนี้ของการบินไทยได้ระบุถึงหนี้สินของสายการบินแห่งชาติรายนี้ ณ วันที่ 31 มี.ค.ว่ามีมูลค่าถีง 352,494,285,416 บาท โดยแบ่งเป็น

หนี้สิ้นหมุนเวียนมูลค่า 1.04 แสนล้านบาท

 1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 13,642 ล้านบาท
 2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,010 ล้านบาท
 3. ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,768 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,816 ล้านบาท หนี้สิ้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 7,504 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า 11,688 ล้านบาท และหุ้นกู้ 10,085 ล้านบาท
 4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงิน 4,000 ล้านบาท
 5. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12,000 ล้านบาท
 6. หนี้สินตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น 6,663 ล้านบาท
 7. เงินปันผลค้าจ่าย 54.24 ล้านบาท
 8. รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 18,093 ล้านบาท
 9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 341.64 ล้านบาท

หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนรวม 2.48 แสนล้านบาท

 1. หนี้สิ้นระยะยาว แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน 4,743 ล้านบาท เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12,773 ล้านบาท หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 40,293 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า 85,761 ล้านบาท และจากหุ้นกู้ 64,023 ล้านบาท
 2. หนี้สินตราสารอนุพันธ์ระยะยาว 891.54 ล้านบาท
 3. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,693 ล้านบาท
 4. เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน 3,693 ล้านบาท
 5. ประมาณการหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 16,726 ล้านบาท
 6. ประมาณการหนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 15,323 ล้านบาท
 7. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 1,901 ล้านบาท

มีหนี้สิ้นเกินกำหนดชำระอีกกว่าหมื่นล้านบาท

ก่อนการยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว การบินไทยยังมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 พ.ค.หลายรายรวมกันเป็นจำนวนถึง 10,248 ล้านบาท อาทิ เจ้าหนี้การค้าที่อยู่ต่างประเทศ 5,472 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าน้ำมัน 2,259 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าที่อยู่ในประเทศ 1,333 ล้านบาท เจ้าหนี้ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ (กรมสรรพากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 994 ล้านบาท เป็นต้น

ภาพเครื่องบินการบินไทย
Getty Images

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหนี้รายอื่น ๆ เช่นเจ้าหนี้รายรับด้านขนส่งที่ยังที่ยังไม่ถือเป็นรายได้อีกด้วย ในขณะที่การบินไทยมีเจ้าหนี้ในประเทศและต่างประเทศหลายรายที่ได้ส่งหนังสือมาเพื่อปฏิเสธการผ่อนระยะเวลาชำระหนี้ แจ้งการผิดนัดชำระ และทวงถามให้ชำระหนี้ และแสดงเจตนาหักเงินประกันตามสัญญา เนื่องจากการบินไทยผิดนัดชำระหนี้หลายราย อย่างน้อย 9 ราย แบ่งเป็นเจ้าหนี้ในประเทศ 4 ราย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประทศไทย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ส่วนเจ้าหนี้จากต่างประเทศอีก 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเครื่องบิน เช่น บริษัท แอร์แคป ไอร์แลนด์ แคปปิทัล ดีซิคเนท แอคทิวิตี้ (AerCap Ireland Capital Designated Activity Company) บริษัท แอร์แคป ไอร์แลนด์ แคปปิทัล ดีซิคเนท แอคทิวิตี้ (AerCap Ireland Capital Designated Activity Company) บริษัท โกลด์ฟิช ฟันดิ้ง จำกัด (Goldfish Funding Limited) บริษัท ดีพี แอร์คราฟ ยูเค ลิมิเต็ด (DP Aircraft UK Limited) และบริษัท ดีพี แอร์คราฟ ยูเค ลิมิเต็ด (DP Aircraft UK Limited)

การบินไทยส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อเรียกความเชื่อมั่น

ในห้วงเวลาที่บรรดาเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา การบินไทยได้ส่งอีเมลชี้แจงถึงลูกค้าในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน โดยสาระสำคัญคือ การชี้แจงถึงความจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

พนักงานต้อนรับบนเครื่่องบินของการบินไทย
Getty Images

อย่างไรก็ตามแต่บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างดีที่สุดในการดูแลลูกค้าทุกท่านที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) รวมถึง ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของสถานภาพสมาชิกและไมล์สะสมที่มอบให้กับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการนี้ และขอให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตและอุปสรรคครั้งใหญ่นี้และกลับมาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการบินที่แข็งแกร่ง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ การบินไทย : ยังมีหนี้สินเกินกำหนดชำระเพิ่มเติม อีกอย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง