รัฐบาลขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไปอีก 3 เดือน!

วันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและของบุคคล จึงจำเป็นต้องใช้มาตราตามพระราชกำหนดบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานียกเว้นอำเภอแม่ลานออกไปอีก 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและ คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นกัน