“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ท.ภักดี” เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 10 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน