โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ ทหารชั้นสัญญาบัตร ‘พันตรีหญิง-ร้อยเอกหญิง’

วันที่ 22 เม.ย.67 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้
1.ร้อยเอกหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น พันตรีหญิง
2.ร้อยโทหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยเอกหญิง
3.ร้อยโทหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยเอกหญิง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2567
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน