ปีติ “สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ พิธีบายศรีสู่พระขวัญ-สงกรานต์ 2561 ณ สถานทูตลาว

วันที่ 13 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานสงกรานต์ พ.ศ.2561 และทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ