ผ่านฉลุยแจกเงินชาวสวน-คนกรีดยาง วงเงิน 17,512.734 ล้านบาท

ผ่านฉลุยแจกเงินชาวสวน-คนกรีด

 ผ่านฉลุยแจกเงินชาวสวน-คนกรีด วงเงิน 17,512.734 ล้านบาท พร้อมอนุมัติ 5 พันล้าน ให้สหกรณ์รวบรวมยางส่งออก – 1 หมู่บ้าน 1 ก.ม. ครม.ก็เห็นด้วย

ผ่านฉลุยแจกเงินชาวสวน-คนกรีด – นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562 วงเงินงบประมาณ ระยะเวลา 10 เดือน 17,512.734 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวงสวนและคนกรีดยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2561 จำนวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย รวมเนื้อที่ 9,448,447 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง ไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ เจ้าของสวนยางได้รับ 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่

สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนธ.ค. 2561-ก.ย. 2562 แบ่งเป็นงบประมาณการสร้างคามเข้มแข็งคนกรีดและชาวสวน 17,007.204 ล้านบาท งบประมาณชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 369.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 9.12 ล้านบาท และงบประมาณบริหารโครงการ 126.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติ โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้ต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการเงินสถาบันเกษตรกร ให้รวบรวมยางพาราเพื่อส่งออกไปต่างประเทศภายใต้วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2563 โดยเสริมสร้างศักยภาพสถาบันการเงินให้เป็นแม่ข่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้รวบรวมการแปรรูปยางพาราเพื่อิการส่งออก

สำหรับระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่กู้เงินโดยให้สถาบันเกษตรกร หรือ สหกรณ์ จะรับภาระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธ.ก.ส.ในอัตรา 3.99% ต่อปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199.50 ล้านบาท โดยให้ธ.ก.ส. จัดสรรงบประมาณรายปีประจำปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตรา 2 บาท/ก.ก. ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาทส่วนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอมานั้น ครม. อนุมัติในหลักการ แต่มอบให้กยท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสนอครม. พิจารณาอีกครั้ง

บทความก่อนหน้านี้บอร์ดด้านสาธารณสุข ลาออกพรึ่บ เซ่น ยื่นบัญชีทรัพย์สิน โวยเหมาเข่ง!
บทความถัดไปโซเชียลจวก ไปรษณีย์ไทย ของในกล่องยังรักษาไม่ได้ จะเอาอะไรไปพัฒนาประเทศ