คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ปฏิรูป

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ความต้องการของรัฐบาลให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม เพราะถือเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลที่ต้องทิ้งทวน

แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง

จากนั้นแบ่งเป็น 4 ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

คนที่จะมาทำงานนั้นส่วนใหญ่มองเห็นได้ว่ามาจากแม่น้ำ 5 สาย เช่น คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาล

หมายถึงเป็นคณะบุคคลที่แต่งตั้งมานับจากเกิดเหตุผันผวนทางการเมืองปี 2557

หลักสำคัญของการตั้งสำนักงานและคณะทำงานนี้ รัฐบาลระบุว่ามาจากการที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาสานต่อ

นอกจากนี้การเข้าสู่การเลือกตั้ง จึงเห็นควรสร้างบรรยากาศของความปรองดอง ส่วนการ บริหารฯเชิงยุทธศาสตร์นั้นจะช่วยให้การขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น

ในสัปดาห์นี้รัฐบาลจึงจะจัดการประชุมเพื่อแบ่งงาน และมอบหมายงานให้ผู้ที่มีความเหมาะสม ว่าควรจะมีใครทำหน้าที่อะไร รวมถึงจะดึงผู้ทรงคุณวุฒิและประชารัฐเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร

รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งบอกว่า เป้าหมายและภารกิจมากมายจะขมวดปมในปีนี้และจะสานต่อไปอีก แม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะหมดวาระเมื่อมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่

คล้ายกับเป็นมรดกตกทอดที่ต้องจัดการต่อไป

มรดกตกทอดดังกล่าวแม้จะได้รับการยืนยันและตอกย้ำว่าตั้งขึ้นด้วยความหวังดีต่อประเทศ

แต่ความหวังดีที่ไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชน ย่อมไม่รอบด้าน ไม่เชื่อมโยงกับคนส่วนใหญ่

และอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยยังไม่ต้องสนใจว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่ หรือมีเจตนาดีอย่างไร น่าเป็นห่วงว่าจะเป็นที่ยอมรับได้อย่างไร

ทั้งจากคนในประเทศและจากนานาประเทศที่เป็นประชาธิปไตย