รางวัลด้านสันติภาพ

รางวัลด้านสันติภาพ

รางวัลด้านสันติภาพ 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 

รางวัลด้านสันติภาพ – ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ วาระพุทธศักราช 2563-2564

ประกาศยกย่องบุคคลสำคัญของประเทศไทยรวม 2 รูป ในสาขาสันติภาพ ซึ่งมีคุณูปการด้านพระพุทธศาสนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน การศึกษา การพัฒนาความเจริญงอกงามด้านจิตใจ ตลอดจนการปกครองคณะสงฆ์

ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2464

นับเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวไทยจักได้ร่วมรำลึก

ในส่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ก็คงจะเป็นแม่งานประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ การจัดเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณด้านต่างๆ ของพระมหาเถระทั้ง 2 รูปให้เป็นที่แพร่หลาย

ในส่วนของคณะสงฆ์เอง ทั้งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็คงจะกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระจริยาวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาที่โดดเด่น ให้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น

พระอาจารย์มั่น ถือเป็นบูรพาจารย์พระป่า เป็นผู้นำด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีศิษยานุศิษย์เจริญรอยตามมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่วนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็ทรงเป็นนักการนักศึกษา และนักปกครองที่มีส่วนสำคัญทำให้คณะสงฆ์เป็นปึกแผ่น

รัฐบาลและคณะสงฆ์จะต้องเห็นความสำคัญอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีบุคคลสำคัญเป็นจำนวนมาก ที่มีผลงาน เกียรติคุณ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่เข้าหลักเกณฑ์ และได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูอย่างสม่ำเสมอ

แต่เนื่องจากพระมหาเถระทั้งสองได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสันติภาพ ดังนั้นกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่นอกจากจะยกย่องเชิดชูในด้านคุณสมบัติที่เป็นปัจเจกแล้ว

สมควรอย่างยิ่งยวดจะต้องนำไปสู่จุดหมายเพื่อความสุข สงบ สันติ อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และมีเสรีภาพ โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

เพื่อให้รางวัลด้านสันติภาพมีความหมายอย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้ปิดคดีฆ่าสยองเชียงใหม่แทงเศรษฐินีดับคาบ้านจับผัวเก่า-ลูกเขย-ลูกสาว
บทความถัดไปคดีฆ่าหั่นศพยัดตู้เย็น เขย่าสังคมครอบครัว