คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ทรงพระเจริญ

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมในปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 คน

นอกจากเป็นกิจกรรมเพื่อถวายพระพรในโอกาสสำคัญ ยังแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 10 กับประชาชน ตั้งแต่เมื่อ ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ถ่ายทอดผ่านบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ตัวอย่างภาพหนึ่ง ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายหลังที่เกิดเหตุการณ์การปะทะระหว่างคอมมิวนิสต์กับทหารไทย ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ทำให้ประชาชนปลื้มปีติที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จ

เช่นเดียวกับภาพทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภาพทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยราษฎร ที่บ้านบาวง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขณะที่ภาพอื่นๆ แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในงานด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการเกษตร การจัดการแหล่งน้ำ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ด้านทำนุบำรุงพระศาสนา

นับเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อประชาชน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม นับเป็นโอกาสที่หน่วยงานของรัฐจะได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน เยาวชนรับรู้ และน้อมนำ พระราชดำรัส และพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศร่วมกัน

อันจะส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับสถาบัน

และพร้อมใจกันถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ สดจากสนามข่าว : ผ่าคดีจับ‘ลุงเริญ สายปั่น’ ตระเวนลักจักรยานทั่วกรุง แต่งชุดนักปั่น-ตบตาตร.
บทความถัดไปคอลัมน์ ชกไม่มีมุม : ความสงบสุข