คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ต่างชาติมาเที่ยว

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เปิดตัวเลขสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว 6 เดือนแรกของปี 2560 นี้ที่เป็นข่าวดี เพราะมีรายได้ประมาณ 1.258 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.09

ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 17.32 ล้านคน ขยายตัว ร้อยละ 4.4 สร้างรายได้ 8.7 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.05

ททช. คาดว่าทั้งปี 2560 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 2.75 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.84

ในจำนวนนี้เกินครึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุด


แม้จีนยังเป็นอันดับ 1 ที่มีจำนวน 4.71 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

แต่ชาติใหญ่ๆ ของเอเชียที่เหลือล้วนเพิ่มขึ้น เช่น เกาหลี อันดับ 3 จำนวน 8.2 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.80 ญี่ปุ่น อันดับ 5 จำนวน 7.4 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.25 และอินเดีย อันดับ 7 จำนวน 6.9 แสนคน เพิ่มขึ้น 16.53

เป็นตัวเลขที่เข้ามาทดแทนได้มาก และบ่งบอกว่าเป็นกลุ่มที่ควรรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ชาติจากกลุ่มอาเซียน มาเลเซีย อยู่อันดับ 2 จำนวน 1.7 ล้านคน ลดลง 0.08 แต่ลาว จำนวน 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.95 และสิงคโปร์ จำนวน 4.8 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35

ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวฝรั่ง รัสเซียเพิ่มถึงร้อยละ 30.47 เป็นจำนวน 7.1 แสนคน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศเขา ขณะที่สหรัฐ เพิ่มร้อยละ 9.54 เป็น 5.3 ล้านคน และอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.65 เป็นจำนวนเกือบ 5 ล้านคน

ถ้าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองและความมั่นคง สถานการณ์น่าจะดีไปตามที่คาดหมาย