FootNote:ทำไมต้อง‘ปลดล็อก’พรรคการเมือง

ไม่ว่าการประกาศและบังคับใช้ “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่าการประกาศและบังคับใช้กฎหมาย”พรรคการเมือง”ล้วนมีผลสะเทือน

เป็นผลสะเทือนอันนอกเหนือ”ความคาดหมาย”

ตัวอย่างตรงๆอย่างที่สุดก็คือ เมื่อมี”รัฐธรรมนูญ”ก็ต้องมีกฎหมายว่าด้วย “พรรคการเมือง”

เสียงเอะอะโวยวายในเรื่อง”ปลดล็อก”เกิดจากอะไร

คำตอบ 1 มาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ คำตอบ 1 มาจากกฎหมายพรรคการเมือง

เพราะเมื่อ”ประกาศ”แล้วก็ต้อง”บังคับใช้”

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ที่ไม่สามารถ”บังคับใช้”ได้เนื่องจากยังมีอุปสรรค ขวากหนาม

นั่นก็คือ ประกาศและคำสั่ง”คสช.”

ไม่เพียงแต่หลังประกาศและบังคับใช้”รัฐธรรมนูญ”นับแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา

จะเกิดคำถาม ทำไมยังมี”มาตรา 44″

หากแต่พลันที่มีการประกาศและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย”พรรคการเมือง”

ก็เกิดคำถาม ทำไมยังมี”ล็อก”ห้าม”พรรคการเมือง”

หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหมือน “รายรับ”

เป็นความสะดวกในทางการเมือง

แต่หลั้งประกาศและบังคับใช้”รัฐธรรมนูญ” หลังประกาศและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย”พรรคการเมือง” สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็น “รายจ่าย”

ทำให้ไม่สามารถใช้”มาตรา 44″ได้อย่างสบาย ทำให้ไม่สามารถ “ล็อก”พรรคการเมืองได้เหมือนเดิม

แม้ “การเมือง”จะสัมพันธ์กับเรื่องการบริหารและการใช้”อำนาจ” แต่ก็ต้องยอมรับในลักษณะ “เคลื่อนไหว”

เป็นเรื่องของ”กาละ” ในทาง “การเมือง”

เสียงไชโยโห่ร้องอาจเคยกระหึ่มในห้วงหนึ่ง แต่ในอีกห้วงหนึ่งกลับจะกลายเป็นเสียงยี้

จึงต้องจับ”อุณหภูมิ”ให้ถูก ให้ดี

เหมือนกับสถานการณ์ที่กระหึ่มด้วยเสียงเรียกร้องให้”ปลด ล็อก”พรรคการเมืองในขณะนี้