คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : สืบสาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านไปอย่างสมพระเกียรติ และติดตรึงตราใจพสกนิกร รวมทั้งทุกผู้คนที่ได้พบเห็น

ความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความมุ่งมั่นที่จะถวายงานให้กับรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง ของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกบันทึกเอาไว้ทั้งโดยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ถ้อยคำ และที่สำคัญที่สุดก็คือประทับอยู่ในใจของคนทั่วไป

ไม่มีวันที่จะลบเลือนไปได้โดยง่าย

เช่นเดียวกันกับพระมหากรุณาธิคุณ อันเกิดขึ้นจากพระราชกรณียกิจ และการอุทิศพระวรกาย เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน ตลอดช่วงการครองราชสมบัติ

จะยังได้รับการระลึกถึง จะถูกจดจำ จะถูกนำไปเป็นบทเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการจะสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคม เพื่อนร่วมชาติ ไปจนกระทั่งถึงเพื่อนร่วมโลก

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้หลุดพ้นจากสภาพความยากจน ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ให้มีคุณภาพชีวิตมีโอกาสและมีอนาคตที่ดีขึ้น

พระราชกรณียกิจเหล่านี้จึงยังไม่มีวันที่จางหายหรือสูญสลายไปโดยง่าย

เมื่อได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความปรองดองปรารถนาดีที่มีต่อกันครั้งหนึ่งแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

เมื่อทุกคนทุกฝ่ายในสังคมตระหนักดีอยู่แล้วว่า พระราชปณิธานสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือการที่ได้เห็นประชาชนของพระองค์มีความสุข หรือพ้นจากความทุกข์ที่ครอบคลุมอยู่

การสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจเหล่านี้ จึงนอกจากจะเห็นหน้าที่ในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว

ยังจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้เรื่องเล็กๆ แต่กินใจ หนุ่มกู้ภัยอาสาซ่อมรองเท้าให้สุภาพสตรี ขณะต่อแถวเข้าจุดคัดกรอง
บทความถัดไปคอลัมน์ ข่าวทะลุคน : โสภณ เมฆธน ปธ.บอร์ดองค์การเภสัช