“มูลนิธิบุณยะจินดา” มอบทุน-โล่เกียรติยศ ต้นแบบตำรวจดีเด่น-บุตรธิดาข้าราชการตร.

“มูลนิธิบุณยะจินดา” มอบทุน-โล่เกียรติยศ ต้นแบบตำรวจดีเด่น-บุตรธิดาข้าราชการตร.

“มูลนิธิบุณยะจินดา” – เมื่อเวลา 12.00 วันที่ 29 พฤศจิกายน  ที่ห้องบุณยะจินดา 1 – 2 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดีผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบ และมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดาข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต, พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.ต.อ สุพร พันธุ์เสือ, พล.ต.อ.ไกรสุข สินศุข, พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ, พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ และคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ร่วมในพิธี

“มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว” ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เชิดชูสดุดีวีรกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบตำรวจดีเด่น ตำรวจผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำในทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา รวมถึงสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีต อ.ตร. /อดีตประธานมูลนิธิฯ ที่มองเห็นความเหนื่อยยากของข้าราชการตำรวจ

โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ ต้องการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งในปี 2561 มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ได้พิจารณามอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี 25 ราย เงิน 470,000 บาทมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 46 ราย เงิน 346,000 บาท และ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ 137 ราย เงิน 1,123,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,939,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสัญญาบัตร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 100,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ พ.ต.อ.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผกก.สส.2 บก.สส.จชต.ภ.9

กลุ่มที่ 2 กลุ่มชั้นประทวน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ จำนวน 3 รางวัล : เงินรางวัล รายละ 40,000 บาท
1. ด.ต.กฤติพงษ์ ดำรงพิพัฒนกุล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 3 กก.6 บก.จร. บช.น. 2. จ.ส.ต.หญิง ฤทัยรัตน์ พิมพ์ปัด ครู (ปท.1) กก.ตชด.22 บช.ตชด. 3. ส.ต.ท.สรรเพชร คงเทพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ภ.9

กลุ่มที่ 3 ประกาศเกียรติคุณ 5 ด้าน จำนวน 17 รางวัล : เงินรางวัล รายละ 10,000 บาท
1. ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น 1.1 พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบก.ถปพ.
1.2 พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8  1.3 พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รอง ผกก.(ป.) สภ.กะรน ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 1.4 ด.ต.นพดล แสงคำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พาน จว.เชียงราย ภ.5

2. ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น  2.1 พ.ต.ท.ไมตรี บุญมาศ รอง ผก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3 2.2 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผบ.ร้อย (สบ2) ร้อย ตชด.246 บช.ตชด. 2.3 ร.ต.อ.ทีปกร คำพันธ์ รอง สว.สส.2 บก.สส.บช.น.  2.4 ร.ต.อ.อมรเทพ เขี้ยวสิงห์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ภ.2  2.5 ร.ต.อ.ประชิต ทิพมณี บช.ปส. 2.6 ส.ต.ท.อรุณรัชช์ สมบัติยานุชิต ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.จชต.ภ.9

3. ด้านสืบสวนดีเด่น 3.1 พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม บช.ปส. 3.2 พ.ต.ท.สมภพ กองสมบัติ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 3.3 พ.ต.ต.มนต์ชัย เพ็งเลิศ สว.กก.5 บก.ป. บช.ก. 4. ด้านสอบสวนดีเด่น 4.1 พ.ต.อ.หญิง ฉัตรแก้ว วรรณฉวี ผกก.สส.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 บช.น. 4.2 พ.ต.ท.วิจิตร ศรีตะชัย ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี ภ.1 4.3 พ.ต.ต.พงศพัศ บัวรุ่ง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

5. ฝ่ายอำนวยการดีเด่น  พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.จันทบุรี / รองโฆษก ตร.

กลุ่มที่ 4 ประกาศเกียรติคุณพลเมืองดี จำนวน 2 รางวัล : เงินรางวัล รายละ 10,000 บาท
1. นายเดชฎิล สรณ์สิริศุภทิน  2. นายธวัช แพฮก

กลุ่มที่ 5 รางวัลเกียรติยศ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น 1รางวัล:เงินรางวัล 10,000บาท ได้แก่ “คณะทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

กลุ่มที่ 6 รางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม 1 รางวัล : เงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ จ.ส.ต.ทศพร เสสาร อดีต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ภ.9 ผู้มารับรางวัลคือ ด.ช.ฐิติกร เสสาร บุตรชายของ จ.ส.ต.ทศพร เสสาร

การมอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 46 ราย ในสังกัดต่าง ๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น 346,000 บาท ดังนี้ 1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล 4,000 บาท 7. ตำรวจภูธรภาค 6 32,000 บาท 2. ตำรวจภูธรภาค 1 61,000 บาท 8. ตำรวจภูธรภาค 7 20,000 บาท 3. ตำรวจภูธรภาค 2 5,000 บาท 9. ตำรวจภูธรภาค 8 15,000 บาท 4. ตำรวจภูธรภาค 3 42,000 บาท 10.ตำรวจภูธรภาค 9 63,000 บาท 5. ตำรวจภูธรภาค 4 43,000 บาท 11.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5,000 บาท 6. ตำรวจภูธรภาค 5 52,000 บาท 12.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4,000 บาท

สำหรับทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจและข้าราชการตำรวจ จำนวน 137 รายจำนวนเงิน 1,123,000 บาท เป็นทุนการศึกษาแบบครั้งเดียวไม่ต่อเนื่อง มอบให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจที่ศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ได้ทำการคัดเลือกจากผู้มี ผลการเรียนดีเด่นเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 และสอบได้อันดับที่ 1-10 โดยมอบให้ทุนละ 500,000 บาทต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

ด้าน คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานมูลนิธิบุณยะจินดาฯ กล่าวว่า “การมอบทุนสนับสนุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ เป็นกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 14 นับเป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ทำหน้าที่พลเมืองดี

ดิฉันในนามมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับทุนในวันนี้ ข้าราชการตำรวจนับว่าเป็นข้าราชการที่ทำงานหนัก ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำงานไม่มีวันหยุด ขอส่งกำลังใจถึงข้าราชการตำรวจทุกท่าน ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความรักสามัคคี นึกถึงประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มูลนิธิบุณยะจินดาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป”

บทความก่อนหน้านี้ขอให้รวย! แห่ส่องหลัง‘เจ้าขี้เหร่’แมวไร้ขนชอบนอนทับของขลัง เลขโผล่เด่นชัด
บทความถัดไปสาวๆฮือฮา! หมอนวดชายหุ่นล่ำ รับ นวดอีโรติก ปลดปล่อยอารมณ์ นอกสถานที่เท่านั้น