Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 2 มิ.ย. 2563

บิ๊กป้อม อนุรักษ์เมืองเก่า ประชุมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโคราช-พิมาย-ภูเก็ต-นครศรี

13 ก.ย. 2562 - 11:41 น.

บิ๊กป้อม อนุรักษ์เมืองเก่า ประชุมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโคราช-พิมาย-ภูเก็ต-นครศรี

บิ๊กป้อม / วันที่ 13 ก.ย. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง คือ

โครงการรักษ์คลองคูเมืองเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงานโครงการรักษ์คลองคูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวงกลาโหม และมีเรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง คือ

1.การก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม โดยสำนักงานตำรวจนครบาลฯ เสนอขอก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้ สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีก่อนดำเนินการก่อสร้าง ปรับรูปแบบการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามตามที่เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้การออกแบบอาคารที่พักอาศัยและบริเวณระเบียงจะต้องคำนึงถึงทัศนียภาพ และเมื่อจะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว

2.การออกกฎหมายเพื่อควบคุมสีของอาคารและสีผนังอาคาร ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการฯรับทราบและเห็นชอบ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การควบคุมสีของอาคาร วัสดุ ความสูงของอาคาร โดยผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

3.โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า : เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าภูเก็ต สืบเนื่องจากคณะกรรมการฯ สนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2562 มีเมืองเก่า จำนวน 4 เมือง ที่ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทฯ แล้วเสร็จ ได้แก่ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าภูเก็ต จึงขอเสนอแผนแม่บทและผังแม่บทฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2546

4.การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก สืบเนื่องจาก คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนเรื่องการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าอุทัยธานี และเมืองเก่าตรัง เห็นชอบให้จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนและเร่งดำเนินการเรื่องการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และเมืองเก่าร้อยเอ็ดโดยเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก เป็นกรอบนโยบาย และกำหนดพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกมีส่วนร่วมและบูรณาการในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

5.การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง (เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่านครศรีธรรมราช) ตามที่ คณะกรรมการฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง

โดยจังหวัดเสนอขอปรับปรุงคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง จำนวน2 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่านครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองอนุกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน และเมืองเก่านครศรีธรรมราช ตามที่จังหวัดเสนอ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม อนุรักษ์เมืองเก่า ประชุมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโคราช-พิมาย-ภูเก็ต-นครศรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง