บิ๊กป้อม สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

บิ๊กป้อม สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหาร การบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ การขอความอนุเคราะห์ในการลดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่สำรวจตรวจสอบความมีอยู่จริงและประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในพื้นที่ลงในระบบรายงานผลการตรวจสอบ การใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงและจัดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และกำหนดจุดเสี่ยง หรือจุดสำคัญที่มีความจำเป็นในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม กำหนดแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบให้สามารถใช้งานได้ และกำหนดแผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในภาพรวมของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แผนการติดตั้งจุดเพิ่มเติม และแผนการเชื่อมโยงระบบและการบริหารจัดการ และรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและเชื่อมโยงบูรณาการการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต่อคณะกรรมการบริหารการ บูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

ขณะนี้จังหวัดได้บันทึกข้อมูลกล้องในระบบตรวจสอบฯ ครบทุกจังหวัดแล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปิดระบบรายงานผลการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้นำข้อมูลในระบบมาประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศต่อไป

บทความก่อนหน้านี้มูลนิธิรพ.ตำรวจ-ปตท. เปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล ช่วยรักษาตร.ชั้นประทวนยามเจ็บป่วย
บทความถัดไปศรีสุวรรณ ทำงาน! “7พรรคฝ่ายค้าน-นักวิชาการ” แบ่งแยกประเทศ ม.113 ประหารชีวิต