สตม.แจงมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติผู้ต้องกัก-ตรวจโควิดเข้ม

16 พ.ค. 2564 - 16:40 น.

วันที่ 16 พ.ค. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกํากับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพํานักอาศัยหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดําเนินการ ตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พํานักในประเทศไทย กระทําความผิดกฎหมาย และก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทําให้เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวกับคนไทยหรือต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน การกระทําความผิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับ สตม. มีความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นั้น สตม. ขอเรียนชี้แจงว่า กรณี ห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับ ตม.จว.สงขลา เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563 ปัจจุบัน สตม. ได้ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการแพร่ระบาดในห้องกัก สตม. โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. มาตรการต่อผู้ต้องกัก
– มาตรการสูงสุดในการตรวจคัดกรองผู้ต้องกักที่รับตัวมาจาก สน./สภ. ราชทัณฑ์ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย
จะต้องมีผลการตรวจโรคโควิด-19 มาพร้อมหนังสือนําส่งตัวคนต่างด้าวมาพร้อมด้วย อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแรกรับ หากตรวจพบอุณหภูมิผู้ต้องกักสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ ไม่สามารถ รับรู้กลิ่นหรือรส อย่างหนึ่งอย่างใด ให้รีบส่งตัวพบแพทย์ทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
– มาตรการการแยกกักตัวสําหรับผู้ต้องกักแรกรับรายใหม่อย่างน้อย 15 วัน และตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจ อาการ และเฝ้าระวังอาการ ดูแลสุขภาพอนามัย โดยแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองประจําห้องกัก พร้อมทั้งประสาน โรงพยาบาลใกล้เคียงในการส่งต่อและรักษากรณีป่วยหนัก
– มาตรการงดเยี่ยมผู้ต้องกักทุกกรณีจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง แต่อนุญาตให้ผู้ต้องกักใช้โทรศัพท์ สาธารณะหรือทางระบบซูมเพื่อติดต่อญาติ หรือสถานทูต หรือองค์การต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในการ ดูแลผู้ต้องกัก ได้แก่ UNHCR IOM UNICEF เป็นต้น
– กรณีผู้ต้องกักมีเหตุจําเป็นต้องออกไปภายนอกห้องกัก เช่น ไปพบแพทย์ ไปศาล เป็นต้น ให้สวมหน้ากาก อนามัย และล้างมือก่อนเข้า-ออกห้องกักทุกคร้ัง
– จัดให้มีคําแนะนําการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทําเป็นโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา ติดให้ผู้ต้องกักทราบ และเปิดสื่อภาษาต่าง ๆ ให้ผู้ต้องกักฟังเป็นประจํา เพื่อให้ทราบถึงการป้องกันโรค
– ด้านการป้องกันและควบคุมโรค สถานกักตัวคนต่างด้าวจะประสานบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบ เช่น สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สปคม. กรมควบคุมโรค เพื่อให้การดําเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปตาม มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข


2. มาตรการต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

3. มาตรการผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดหาอาหารผู้ต้องกัก ผู้ทําความสะอาดห้องกัก ฯลฯ หรือมาตรการต่อ บุคคลภายนอก ตามแนวทางของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด (DMHTT)

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเรียนว่า การดูแลผู้ต้องกักเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรม นอกจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ข้างต้น สตม. ยังมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น กรณีที่มี ผู้ติดเชื้อห้องกักบางเขน สตม. จํานวน 400 ราย สตม. ได้ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว และได้ทําการรักษาหายเป็นปกติแล้วทุกราย และดําเนินการตามขั้นตอนการส่งกลับแล้ว

ปัจจุบันไม่มีผู้ต้องกักที่ติดเชื้อในห้องกัก สตม. แต่อย่างใด

สตม.ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทําความผิดใน ด้านต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีหมายจับและมีเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทําความผิด กรุณาแจ้งมายัง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สตม.แจงมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติผู้ต้องกัก-ตรวจโควิดเข้ม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง