สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดอบรมหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ส่งต่อความรู้การเงินการลงทุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และวิทยากรจิตอาสาของ ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุน ในนามของศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (www.thaipfa.co.th) ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้กล่าวระหว่างการอบรมว่า “การสร้างทักษะทางการเงินแก่ประชาชนจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น”

โดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® ได้อธิบายถึงแนวทางในพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงการให้ความรู้ทางการเงินแบบดั้งเดิมที่ประชาชนทั่วไปมักรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยาก น่าเบื่อ และเป็นเรื่องไกลตัว ให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย สนุก และใกล้ตัว โดยเริ่มต้นจากการยอมรับว่าบุคคลโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการอดออมในวันนี้แล้วคาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้นการให้ความรู้ทางการเงินที่จะนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมทางการเงินที่ต่อเนื่องในระยะยาวจึงต้องสร้างการรับรู้ว่าจะส่งผลทำให้สามารถแก้ปัญหาทางการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ และยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคตอีกด้วย

การให้ความรู้ทางการเงินในยุคปัจจุบันจึงต้องอาศัยเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษาให้เกิดความน่าสนใจ มีการพัฒนารูปแบบเอกสารประกอบการบรรยายที่เน้นความสวยงามและสื่อถึงเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากขึ้น มีการใช้เกมและการทำ workshop เพื่อสร้างความสนุกระหว่างการอบรม รวมทั้งประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันวางแผนการเงินต่างๆ เช่น www.allaboutFIN.com เพื่อช่วยทำให้การวางแผนการเงินกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน