ทอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศที่ดำรงตำแหน่ง

และเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ จำนวน 9 คน ดังนี้
1. พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ 2. พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 3. พล.อ.อ.เสกสรร คันธา เสนาธิการทหารอากาศ 4. พล.อ.ต.ณัฐพล เกี่ยวพันธ์งาม ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

5. นายศุภชัย บุรัสตระกูล 6. นายเกียรติศักดิ์ ไชยเสน 7. นายวีรจักร สัจจเทพ 8. นายสุภัค ลายเลิศ
9. นายอนุรักษ์ บัวสุวรรณ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน