ม.ขอนแก่น รุกวงการไอที Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy พัฒนากำลังเยาวชน พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดโครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy เวทีแห่งโอกาสของเมล็ดพันธุ์สมรรถนะ

โดยโครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตรด้าน Coding และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน รองรับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศมีองค์ความรู้ ทักษะในการผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้งานเป็นประเทศผู้ผลิต สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จนมีผู้สมัคร ครบ 1,000 คนอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันยังมีการเฟ้นหาเยาวชน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนสำหรับศึกษาดูงานที่ทาง บพค. ได้มอบให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพอีกจำนวน 5 ทุน เพื่อศึกษาดูงานต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาดูงานต่อในต่างประเทศ ได้แก่ นายวีรภัทร นามคีรี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, นายปิติกร คล้ายสำเนียง จากบริษัท Loloo Tech, นายณัฐพงศ์ ตั้งเสถียรภาพ จาก วิศวะคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ และ นายสิทธัตกะ จรัสแสง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายหลังการจัดกิจกรรมมีเยาวชนที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากคำเชิญของบริษัทต่างๆ และยังได้มีโอกาสทดลองงานจริงในบางบริษัทอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน