กสทช.ชี้แจง-ค่าเน็ต

กสทช.ชี้แจง-ค่าเน็ต

คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

เรื่อง ชี้แจงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนค่าบริการอินเตอร์เน็ต

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ “บ.ก.ตอบจดหมาย” ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2562 หน้า 6

กสทช.ชี้แจง-ค่าเน็ต : คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย  – ตามที่ผู้บริโภคมีจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด เรื่อง ค่าบริการอินเตอร์เน็ตว่ามีราคาสูง เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ผู้ให้บริการทุกรายมีรายการส่งเสริมการขาย ราคา 550 บาท ใช้บริการได้ 90 วัน ที่ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว ซึ่ง 3 เดือนต่อมาราคาปรับเพิ่มขึ้นเป็น 803 บาท โดยขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตรวจสอบในกรณีดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งขอให้เปรียบเทียบอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตกับต่างประเทศ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. จากการตรวจสอบข้อมูลรายการส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดียวที่มีรายการส่งเสริมการขายของบริการอินเตอร์เน็ตที่มีอัตราค่าบริการ 550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 588.50 บาท) รับสิทธิ์ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว 1 Mbps โดยไม่จำกัดและไม่ลดความเร็ว ใช้งานได้ 90 วัน เมื่อครบกำหนดจะไม่มีการต่ออายุ โดยมีช่วงระยะเวลาจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ต่อมาสิทธิการใช้งานดังกล่าว มีราคาปรับเพิ่มขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็น 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 802.50 บาท) ทั้งนี้ เมื่อรายการส่งเสริมการขาย ดังกล่าวหมดอายุ จะมีการแจ้งรายการส่งเสริมการขายใหม่ผ่านทาง SMS ให้ผู้ใช้บริการทราบ ก่อนเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย

2. สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลอัตราค่าบริการสำหรับผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการต้องกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการฯ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม และมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะกำกับดูแลโดยคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยรวมจากทุกรายการส่งเสริมการขายของบริการอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการในตลาด และพิจารณาว่าจะต้องไม่เกินกว่าอัตราที่ใช้ในการกำกับดูแล

สำหรับรายการส่งเสริมการขายตามที่มีการร้องเรียนถือเป็นรายการส่งเสริมการขายที่ทำการตลาดในระยะเวลาที่จำกัด โดยอัตราเฉลี่ยก่อนปรับขึ้นราคาอยู่ที่ 0.000566 บาทต่อ MB และหลังปรับขึ้นราคาอยู่ที่ 0.000772 บาทต่อMB เนื่องจากเป็นการใช้งานที่ไม่จำกัดและไม่ลดความเร็ว ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณรวมกับรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่เสนอขายและให้บริการอยู่ในตลาด อัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้ให้บริการยังคงอยู่ภายใต้อัตราที่ใช้ในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.

3. อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศต่างๆ ในปี 2562 ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ หลายประเทศ และหากพิจารณารายการส่งเสริมการขายที่มีการแจ้งไปถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด แม้ว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มสูงขึ้นจาก 550 บาท เป็น 750 บาท แต่อัตราค่าบริการเฉลี่ยมีค่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าบริการของประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก และยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้างต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้สาธารณชนทราบตามหนังสือฉบับนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการ กสทช.

บทความก่อนหน้านี้ขอเวลารัฐบาลทำงาน
บทความถัดไปสมคิด เชื้อคง เทวดา-อย่าอวดดี