ข่าวทะลุคน : อรวรรณ ชัยลภากุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 61

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้คิดค้นเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยวัสดุเพชร เจือโบรอนรายแรกของไทย ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 400,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกทำงานเป็นอาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

มีผลงานวิจัยมากมายที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับโลกจำนวนมาก

ได้รับรางวัลต่างๆอาทิร างวัลผลงานวิจัยดีกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ปี 2543, รางวัล Best Article Award จาก JAFIA ปี 2549 และรางวัล JAFIA Scientific Award ปี 2551

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น(ด้านวิชาการ) ประจำปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทบาทหน้าที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้านต่างๆ 

เป็นอาจารย์หญิงคนแรกของภาควิชาเคมี จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น”

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : เมื่อลาวระงับสร้างเขื่อนไฟฟ้า/ผวาหนักฝายห้วยผึ้งชำรุด/เซ็กซ์โฉ่ที่สวนลุมฯจริงหรือไม่
บทความถัดไปอริยะโลกที่6 : หลวงพ่อผิว ปนันโท วัดศรีมหาราชา ชลบุรี