ข่าวทะลุคน : อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ครม. 21 ส.ค.61 มีมติแต่งตั้ง อนันต์ สุวรรณรัตน์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขยับจากเก้าอี้อธิบดีกรมการข้าว

ภาระหน้าที่ใหม่เริ่ม 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป

สําเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผ่านหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง และวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร

เส้นทางราชการ เคยเป็นผู้อำนวยการส่วนการผลิตยาง

ต่อมาเป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก่อนเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมการข้าว

เจ้าของงานวิจัยรางวัลดีเด่น ถั่วเขียว ผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 และการปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 

นอนมาหนึ่งเดียวไร้คู่ชิง

ด้วยคุณสมบัติมีความรู้เรื่องข้าวและยางพาราเป็นอย่างดี

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : กลัวรถติดในกทม.จะหนักขึ้นอีก/ทุกข์ของน.ศ.ธรรมศาสตร์รังสิต/ไม่แค่บ้านพักครู-บ้านพักหมอด้วย
บทความถัดไปพันธุ์แท้พระเครื่อง : หลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี