ข่าวทะลุคน : นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา

ข่าวทะลุคน : นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา : นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ในชั้นศาลฎีกา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คะแนนมาเป็นที่ 1 ในการเลือกตั้งซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา

จากบัตรลงคะแนนที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับกลับมา จำนวน 168 บัตร จากที่ส่งไป 176 บัตร

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราชการตุลาการเริ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา

เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 รองประธานศาลอุทธรณ์

แล้วเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ยังเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรม(ก.บ.ศ.) ประจำศาลชั้นต้น ก.ต. ประจำศาลอุทธรณ์ และ ก.บ.ศ. ประจำชั้นศาลฎีกา

ล่าสุด ได้รับโหวตคะแนนสูง

ดำรงตำแหน่งเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา

บทความก่อนหน้านี้บก.ตอบจดหมาย : ข้อสงสัยช็อปเพื่อชาติ / มุมมองกรณีโรงเรียนเข้าตลาดหุ้น
บทความถัดไปวิเคราะห์การเมือง : อำนาจ ต่อรอง อำนาจ พลังประชารัฐ กับ ประชาธิปัตย์