เจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม สมณศักดิ์‘ว.วชิรเมธี’

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

เจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม สมณศักดิ์.วชิรเมธี

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ในการพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย ได้รับสมณศักดิ์ที่ พระเมธีวชิโรดม

พระราชาคณะชั้นสามัญ หรือชั้นเจ้าคุณ

พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม

นามเดิม วุฒิชัย บุญถึง เกิด 29 .. 2516 ที่ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บวชเณรเมื่ออายุ 6 ขวบ เล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก

ย้ายไปวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำเร็จเปรียญธรรม 6 ประโยค

อายุ 21 ปี อุปสมบทแล้วไปพำนักที่วัดเบญจมบพิตร สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค

จบปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรบรรยายทางพระพุทธศาสนา

ทั้งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

สำคัญเป็นพระนักเขียน ผลงานโด่งดัง อาทิ ชุดธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน ธรรมะบันดาล ปรัชญาหน้าบ้าน DNA ทางวิญญาณ เป็นต้น

ล้วนดึงผู้คนเข้าใกล้ธรรมะ ที่มาของคำ ธรรมะ อินเทรนด์

บทความก่อนหน้านี้จุดยืนของชาวบ้าน/ลดค่าครองชีพสำคัญสุด
บทความถัดไป3 ขวบตกระเบียงชั้น 6 – ผู้คนกาง “ผ้าห่ม” ช่วยเด็กชายรอด