ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ศาลปค.เคาะนั่งศาลรธน.

ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์

ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ศาลปค.เคาะนั่งศาลรธน.

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ศาลปค.เคาะนั่งศาลรธน. : คอลัมน์ ข่าวทะลุคน – ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีมติเอกฉันท์

เสนอชื่อ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แทน อุดมศักดิ์ นิติมนตรี ที่หมดวาระ เตรียมส่งชื่อให้วุฒิสภา เห็นชอบต่อไป

ปัจจุบันอายุ 66 ปี 11 เดือน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ปี 2518

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2546

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2535

Post Graduate Diploma ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถาบันนานาชาติด้าน สิ่งแวดล้อม เนเธอร์แลนด์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2557

อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ และผอ.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 2558 มาเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เข้าหลักเกณฑ์ หลังจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรธน. ลดระยะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 ปีเป็นไม่น้อยกว่า 3 ปีอีกทั้งยินยอมให้เสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรธน.

รอแค่วุฒิสภาเห็นชอบ

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ถวายสัตย์’ ประยุทธ์กำลังแก้ไข
บทความถัดไปบทเรียน จากอดีต อดีตของ ชิน โสภณพนิช ธนาธร อนาคตใหม่