กระทรวงทรัพย์จัดทัพตั้ง 3 อธิบดีใหม่ไฟแรงศักดิ์ดา-โสภณ-ภาดล

กระทรวงทรัพย์จัดทัพตั้ง 3 อธิบดีใหม่ไฟแรงศักดิ์ดา-โสภณ-ภาดล

กระทรวงทรัพย์จัดทัพตั้ง 3 อธิบดีใหม่ไฟ

แรงศักดิ์ดาโสภณภาดล

คอลัมน์ ทะลุคนทุลวงข่าว 

กระทรวงทรัพย์จัดทัพตั้ง 3 อธิบดีใหม่ไฟแรงศักดิ์ดาโสภณภาดล : วาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุในวันที่ 30 ..นี้ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 .. มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง 1 ตำแหน่ง และอธิบดี 3 ตำแหน่ง

นายอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

ขณะที่ระดับอธิบดี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แทน ..จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ที่เกษียณอายุราชการ

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แทน จตุพร บุรุษพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นปลัดกระทรวง ทส.

และ ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แทน นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ที่เกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ..เป็นต้นไป

การแต่งตั้งอธิบดีทั้ง 3 กรมแทนตำแหน่งที่จะเกษียณดังกล่าว เพื่อต้องการให้รีบดำเนินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2563 และแก้วิกฤตปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบในขณะนี้ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ จะต้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรง และวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ส่วนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องแก้ปัญหาพะยูน รวมถึงขยะทะเล ที่กำลังเป็นกระแสสังคม

ด้วยขณะนี้งานด้านการจัดการปัญหาขยะทะเล การแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ หลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

วิกฤตภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าทุกปี สร้างความเสียหายมหาศาลต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมทั่วทั้งประเทศ เป็นงานที่รัฐบาลต้องบรรเทาทุกข์ด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติและช่วยเหลือได้จริง แม้ปัจจัยหลักจะเป็นเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศก็ตาม

การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเป็นเรื่องใหญ่เฉพาะหน้าและระยะยาว

อีกเรื่องสืบเนื่องมาจากลูกพะยูนมาเรียมตายเพราะขยะพลาสติกใน ทะเล สะท้อนภาวะอันตรายของท้องทะเลไทยที่ส่งผลโดยตรงต่อสัตว์น้ำ รวมถึงพะยูน สัตว์น้ำที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

จำเป็นต้องได้ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไปขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วง

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ว่าที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อายุย่าง 58 ปี เกิด 19 .. 2504 ที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าเรียนโรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่ รุ่น 24 สำเร็จปริญญาโทการบริหารทรัพยาก รป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมหลักสูตร สจว.88, นปส.53, ปศส.13, วปอ.59, นงส.5 และ นยปส.10

ลูกหม้อกรมป่าไม้ เส้นทางราชการเริ่มที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จากนั้นย้ายไปปฏิบัติงานหลายจังหวัด กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8

เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ระหว่างปี 2554-2557 เป็นผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปัตตานี

ต่อด้วย ผอ.สำนักสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ, ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

โยกย้ายปี 2561 ออกไปนั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการ ทส.

ถือเป็นข้าราชการไฟแรง ทุ่มเททำงานหนักต่อเนื่อง ผลงานโดดเด่นมากมาย โด่งดังกลายเป็นตำนานกรมป่าไม้ เมื่อครั้งปฏิบัติงานป่าไม้จ.กาญจนบุรี เกิดกรณีนักการเมืองระดับประเทศบุกรุกอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ ปลูกบ้านริมเขื่อน 3 หลัง เป็นผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของบ้าน คดียืดเยื้อยาวนานถึง 15 ปี กระทั่งศาลฎีกาสั่งจำคุกจำเลย

ต่อมาสมัยดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ทช. นำทีมออกป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าชายเลนอย่างเข้มข้น จับกุม ผู้บุกรุกจำนวนมาก ยึดคืนป่าชายเลนกลับมาฟื้นฟูได้ถึง 3-4 หมื่นไร่

ตั้งแต่วันที่ 1 ..2562 จะทำหน้าที่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) อายุ 57 ปี เกิด 15 .. 2505 ชาวท่ายาง จ.เพชรบุรี

ศิษย์เก่าอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี ต่อด้วยพรหมานุสรณ์ โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี

สำเร็จปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

ผ่านหลักสูตรสำคัญ นปส.57, ยธส.4, ปธส.2, นบส.2/8, เบรนด์ 2 และ วปอ.59

เริ่มรับราชการ พ.. 2528 ที่กรมประมง จากนั้นโอนมาอยู่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามพ...ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เมื่อปี 2545

ถือเป็นลูกหม้อ ทช. เติบโตตามลำดับจากผอ.ศูนย์, เลขานุการกรม, ผอ.สำนักฯ จนถึงรองอธิบดี

ต้นปี 2562 ขยับออกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ด้วยผลงานคลุกคลีอยู่กับทะเลมาตลอดชีวิตราชการ ได้แรงหนุนจากเจ้ากระทรวงและปลัดทส.คนใหม่ ให้นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เกิด 18 .. 2509 อายุเพิ่ง 52 ย่าง 53 ปี

สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชีวิตข้าราชการเริ่มที่สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี กรมป่าไม้ เมื่อปี 2532

ก้าวหน้าเรื่อยมา เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

ขยับขึ้นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ก่อนเป็นผู้ตรวจราชการ ทส.

ตั้งแต่วันที่ 1 ..เป็นต้นไป ได้ทำหน้าที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รวมกับ 2 อธิบดีป้ายแดงไฟแรง และกรมกองต่างๆ ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทความก่อนหน้านี้เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. : สาว-สาวในสภาจาก 7 พรรคการเมือง สะสมอะไรกันบ้าง
บทความถัดไปนาทีมรณะ! วงจรปิดจับชัด มือปืนโหด บุกฆ่าพ่อค้าผลไม้ต่อหน้าเมีย พบประวัติคดียานรก (คลิป)