3‘ซี 11’เสาหลักการศึกษา ‘ประเสริฐ’นั่งแท่นปลัดศธ. ‘อำนาจ’สพฐ.-‘ณรงค์’อาชีวะ

3‘ซี 11’เสาหลักการศึกษา

3‘ซี 11’เสาหลักการศึกษา ประเสริฐนั่งแท่นปลัดศธอำนาจสพฐ.-‘ณรงค์อาชีวะ

คอลัมน์ – ทะลุคน ทะลวงข่าว

3‘ซี 11’เสาหลักการศึกษา – รับประกันคุณภาพจากเจ้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ การแต่งตั้ง ประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดศธ. เป็นปลัดศธ., อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดศธ. เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ทั้ง 3 ตำแหน่งถือเป็นผู้บริหารสูงสุดระดับ 11 “เสาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.เผยเหตุผลเลือกนายประเสริฐ เป็นปลัดศธ. เพราะต้องการคนที่มีความคล่องตัว สามารถทำงานในหลายบริบทได้ สามารถตอบสนองและสานต่อนโยบายของรมต.ได้ และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับทุกองค์กรหลักของ ศธ.ได้

สำหรับสพฐ. มีหลายคนที่มีความสามารถด้านวิชาการใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจาก สพฐ.เป็นองค์กรใหญ่ ต้องการ คนที่มีความกว้างในการบริหารจัดการคน จึงเลือกนายอำนาจ

ขณะที่เลือกนายณรงค์ เป็นเลขาธิการ กอศ. เพราะต้องการคนที่สามารถเชื่อมต่อกับภาคเอกชนได้ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายที่ สอศ.จะพัฒนาสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมแรงงานเข้าสู่ภาคธุรกิจ

ส่วนที่นายณรงค์เคยถูกตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 279 ล้านบาท ของ สพฐ. นั้น รมต.อธิบายว่า หลายคนที่พิจารณาคัดเลือกมีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ ถ้าพบมีความผิด ก็พร้อมปรับเปลี่ยน

ปลัด ศธ.หมาดๆ เปิดใจทุกองค์กรหลักจะต้องทำงานเป็นทีมเดียวกัน ขับเคลื่อนนโยบายของรมต.ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะนโยบายที่กำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ขอความร่วมมืองดการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการจัดอบรมสัมมนาอีเวนต์ รวมถึงทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน

งานเร่งด่วนที่ต้องทำคือการใช้งบประมาณที่ต้องเข้าไปเสนองบประมาณของศธ.ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17-18 .. เชื่อว่าหลังจากชี้แจงเสร็จแล้ว งบใดที่หน่วยงานใดขาด งบใดที่ยังหลวม ประสิทธิภาพยังไม่แน่น จะสามารถเกลี่ยกันภายในกระทรวง โดยไม่รบกวนภาษีประชาชนมาเพิ่มเติม

ขณะที่การปรับโครงสร้าง ศธ. ทุกอย่างขึ้นกับนโยบายของรมต.-รมช.ทั้ง 3 คน ที่จะกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและปรับโครงสร้าง ศธ.ต่อไป

อายุ 59 เกิด 16 .. 2503

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การพลศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปริญญาโทการบริหารการศึกษา สถาบันเดียวกัน

เส้นทางราชการเริ่มปี 2523 เป็นครู 2 สปจ.บุรีรัมย์

ก้าวหน้าเรื่อยมา ผ่านตำแหน่งผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบุรีรัมย์ และผอ.สำนักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์

เป็นรองเลขาธิการ กศน. และรองเลขาธิการ กอศ.

2554 เป็นเลขาธิการ กศน. และปี 2557 นั่งผู้ตรวจราชการ ศธ.

.. 2559 เป็นรองปลัด ศธ.

มติครม. 7 .. 2562 แต่งตั้งเป็นปลัด ศธ.

ทางด้าน เลขาธิการ กพฐ.ป้ายแดง เปิดเผยว่า เน้นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะไม่ใช้ผู้เรียนเป็นตัวประกัน ได้เน้นย้ำนโยบายที่รมต.มอบหลักให้กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง ร่วมมือร่วมใจ ทำงานให้หนัก รวมถึงนโยบายรัดเข็มขัด เรียบง่าย ลดงานพิธีการต่างๆ ให้นำงบมาพัฒนาผู้เรียน

ระบุ แนวทางการทำงานจากนี้จะเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ให้โรงเรียนมีอำนาจเต็มบริหารจัดการ ผอ.โรงเรียนต้องรับผิดและรับชอบด้วย เช่น ถ้ามีปัญหาเรื่องอาหารกลางวัน ผอ.โรงเรียนต้องรับผิดชอบ

กระจายอำนาจให้โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครูต้องอยู่ในห้องเรียน อยู่กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

ย้ำ ผู้บริหารโรงเรียนยุคนี้ต้องเก่งและมีความสามารถ โดยรับนโยบายจากรมต.ว่าจะต้องมีกระบวนการในการสรรหา อย่างแรกต้องคัดกรองว่าสามารถเป็นผู้บริหารได้หรือไม่ มีข้อสอบเชิงออนไลน์ โดยดึงของเดิมที่มีอยู่และมาจัดทำให้เติมเต็ม เพื่อสแกนทักษะความสามารถด้านต่างๆ

อายุ 58 เกิด 13 .. 2504

ปริญญาตรีครุศาสตร์ (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี ปริญญาโท กศ.. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เคยเป็นผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

เป็นผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

เป็นผู้ตรวจราชการศธ. กระทั่ง .. 2561 เป็นรองปลัด ศธ.

ล่าสุดเป็นเลขาธิการ กพฐ.

อีกเสียงมาจากเลขาธิการ กอศ.คนใหม่ ดูแลอาชีวะ

รมต.มอบโจทย์สำคัญ หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย สอศ.จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร ซึ่งได้จัดหน่วยอาชีวะอาสาจากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐบาลและกลับสู่สภาพปกติได้ในที่สุด

อีกโจทย์สำคัญคือการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีวิชาชีพเกิดขึ้นใหม่มากมาย ทำให้มีความต้องการแรงงานที่ตอบสนอง

สอศ.ต้องพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ประเทศยังมีแรงงานที่ตอบสนองความต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และตามบริบทของแต่ละพื้นที่นั้นๆ ยังมีไม่เพียงพอ หากสอศ.พัฒนาสอนวิชาชีพใหม่ๆ ได้ จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วย

อายุ 60 เกิด 22 .. 2502

ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน มิตร, ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท กศ.. (การบริหารการศึกษา) มศว ประสานมิตร

เคยเป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และเขต 1 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราช สีมา เขต 1

ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และรองเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นเป็นศึกษาธิการ ภาค 15

ได้เป็นเลขาธิการ กอศ. ก่อนเกษียณอายุราชการปีหน้า

บทความก่อนหน้านี้ริกะ อิชิเกะ พ่ายความสด แพ้น็อก ฮิราตะ ยูโดสาวญี่ปุ่น ศึก วัน เซนจูรี
บทความถัดไปสามเอไก่ย่างห้าดาว ปล่อยหมัดน็อกฉลองวันเกิด ในศึก ONE Century