อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซีอีโอ‘ปตท.’คนใหม่

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซีอีโอปตท.’คนใหม่

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ – มติเอกฉันท์บอร์ดปตท. แต่งตั้ง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ซีอีโอคนที่ 10 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตร เคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

รวมถึงกำกับดูแล 4 บริษัทลูก ไออาร์พีซี ไทยออยล์ GC และ PTTOR

รับไม้ต่อจาก ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งครบวาระ

อายุ 54 ปี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

ลูกหม้อ ปตท. ผ่านงานบริหารมากมาย เคยเป็นประธานกรรมการบริษัทพีทีทีลาว จำกัด และประธานกรรมการบริษัทปตท. (กัมพูชา) จำกัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 .. 63 กุมบังเหียน ปตท. เต็มสูบ

วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

บทความก่อนหน้านี้เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
บทความถัดไปเหรียญหล่อหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก : ชมรมพระเครื่อง