นมัสการ 5 มส.ใหม่-พระพรหมกวี พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี พระเทพญาณวิศิษฏ์-พระเทพคุณาภรณ์

8 ม.ค. 2565 - 22:00 น.

นมัสการ 5 มส.ใหม่-พระพรหมกวี
พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี
พระเทพญาณวิศิษฏ์-พระเทพคุณาภรณ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทะลุคนทะลวงข่าว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง “แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม” เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป

ทั้งนี้กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ชุดใหม่ จำนวน 20 รูปนั้น 15 รูปเป็นมส.ชุดเดิม มี 5 รูปได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ประกอบด้วย

พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพ มหานคร

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระพรหมกวี

นามเดิม ประกอบ วงศ์พรนิมิตร

เกิดวันที่ 21 พ.ค. 2498 ที่ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ 17 พ.ค. 2509 ที่วัดดอนไก่ดี ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พระสมุทรคุณาจารย์ (ฮะ จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

ได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เมื่อ 4 ก.ค. 2519 โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์

ได้นามฉายาว่า “ธมฺมเสฏฺโฐ”

ปี 2529 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ปี 2531 เลขานุการเจ้าคณะภาค 13

ปี 2540 รองเจ้าคณะภาค 13

ปี 2542 พระอุปัชฌาย์

ปี 2545-2561 เจ้าคณะภาค 13

ปี 2545 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ปี 2553 กรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)

ปี 2561 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 13 เจ้าคณะภาค 3

พระธรรมวิสุทธาจารย์

นามเดิม แสวง ลูกอินทร์

เกิดเมื่อ 7 เม.ย. 2494 ที่ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อายุ 10 ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดศรีสำราญ ต.น้ำตาล

บรรพชาอีกครั้ง ตอนอายุ 15 ปี ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

อุปสมบท เมื่อ 27 พ.ค. 2515 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จ พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์

ได้ฉายา ธมฺเมสโก

เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระธรรมวชิรมุนี

นามเดิม บุญชิต สุดโปร่ง

เกิดเมื่อ 6 ก.ย. 2503 ที่ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บรรพชา ครั้งแรก เมื่อ 30 พ.ค. 2514 ที่วัดศิริธรรมิกาวาส ต.โคกศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พระครูสิริสารธรรม (เหลา ปญฺญาธโร) เป็นอุปัชฌาย์

บรรพชา ครั้งที่ 2 ตามธรรมเนียมวัด เมื่อ 28 ก.ค. 2520 ที่วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.5) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อ 18 มี.ค. 2526 ที่วัดมหาธาตุฯ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระพิมลธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 2528 สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดมหาธาตุฯ

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

ปี 2534 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

ปี 2543 เจ้าคณะเขตพญาไท

ปี 2564 เจ้าคณะกรุงเทพฯ

พระเทพญาณวิศิษฏ์

นามเดิม ชัยทวี ปัญเศษ

เกิดวันที่ 16 ธ.ค. 2489 ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

บรรพชา เมื่อ 13 พ.ค. 2501

อุปสมบท เมื่อ 5 ก.ค. 2511 ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ได้ฉายา คุตฺจิตฺโต

ป.ธ.3, น.ธ.เอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปี 2525 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ปี 2545 เจ้าคณะแขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ (ธรรมยุต)

เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง

เป็นกรรมการมูลนิธิสิรินธร และเป็นกรรมการมูลนิธิอีกหลายองค์กร

พระเทพคุณาภรณ์

นามเดิม โสภณ พุ่มพวง

เกิดวันที่ 5 เม.ย. 2506 ที่บ้านกาหลง จ.สมุทรสาคร

นักธรรมชั้นเอก

ปี 2536 สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกริก

ปี 2544 เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ

ปี 2549 พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ

ปี 2549-2557 รองเจ้าคณะภาค 13

ปี 2557 รองเจ้าคณะภาค 14

ปี 2561 รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะภาค 13

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ นมัสการ 5 มส.ใหม่-พระพรหมกวี พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี พระเทพญาณวิศิษฏ์-พระเทพคุณาภรณ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง