ครม.รับโอน‘มานัส ทารัตน์ใจ’ จากอธิบดีกรมศาสนา นั่งผอ.พศ.คนใหม่

วันที่ 5 ก.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.แจ้งว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้รับโอน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับประวัติ นายมานัส เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6) ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Poona ประเทศอินเดีย

ลูกหม้อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน, ผอ.สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

ปี2556 เป็นผอ.กองกลาง , ต.ค.2557 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม , มี.ค.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมศาสนาในเดือนต.ค. 2559 จะเกษียณอายุราชการในปี 2561

บทความก่อนหน้านี้เสียงจากแผ่นดิน ตอน 8 บ้านปลาบ่า ฟื้นฟูป่า คืนวิถีชีวิตในอ้อมกอดธรรมชาติ
บทความถัดไปศิลปากรฯ เลิกจ้าง อาจารย์พิเศษ หลังข่าวฉาวลวง นศ.สาวถ่ายภาพหวิวลำพัง!!