สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ติดตามจับกุมผู้หลบหนีปล่อยชั่วคราวโดยศาล 10 มาตรา

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 มีทั้งหมด 10 มาตรา โดยให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีเงินสินบน ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามพ.ร.บ.นี้ โดยพ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ โดยที่มีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล หลบหนีไป ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนโยบายป้องปรามอาชญากรรม สาเหตุสำคัญคือ การไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนดเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อเกิดการหลบหนี ก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยเหล่านั้นกลับมาดำเนินคดี ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี รวมทั้งการนำเงินค่าปรับตามคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.บ.นี้

 

บทความก่อนหน้านี้พสกนิกรสุดกลั้นน้ำตาหลั่งไหลกราบพระบรมศพ สมัครจิตอาสาถวายร.9 วันเดียว 2.2 แสนคน
บทความถัดไปทางการโสมแดง ขวาง “ฮัน กวัง-ซอง” หอกเปรูจาออกรายการทีวีอิตาลี