มท.วางเกณฑ์พร้อมแนวปฏิบัติ หนุนใช้อาคารเก่าอัตลักษณ์ชุมชน เป็นที่พักดึงดูดท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อนโยบายรัฐบาล ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 25 พ.ย. 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย(มท.) และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเร่งรัดนโยบายฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้ให้นโยบายและกำชับหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนทางนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่จะยกระดับและกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและชุมชน

โดยกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา คือ กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยเกณฑ์ใหม่ได้เอื้อให้มีการใช้ประโยชน์จากอาคารที่มีศักยภาพ หรืออาคารที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอันควรอนุรักษ์ โดยได้อนุญาตให้มีการนำสถานที่พักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 8 ห้อง และรองรับผู้พักรวมกันไม่เกิน 30 คนมาพัฒนาเป็นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันด้วยปัจจุบันได้มีการนำอาคารที่มีรูปแบบพิเศษอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจให้บริการที่พักเพิ่มขึ้น เช่น สถานที่พักที่ให้บริการแบบห้องพักรวมโดยคิดค่าบริการเป็นรายคน (โฮสเทล) แพ เต็นท์ กระโจม โครงสร้างแบบอัดอากาศ ซากพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ กฎกระทรวงฉบับนี้ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอาคารที่มีรูปแบบพิเศษดังกล่าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักได้รับการบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวชุมชนด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า เพื่อให้กฎกระทรวงฯ ดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยได้ออกเกณฑ์รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อย เช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติการรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม พร้อมให้ผู้ที่ประสงค์จะนำอาคารในการดูแล ตลอดจนอาคารที่มีรูปลักษณะพิเศษต่างๆ ไปแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถ.นครสวรรค์ กรุงเทพฯ แล้วแต่กรณี โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแนวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้ที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 02-356-9518

“ท่าน มท.1 ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ท่านเน้นย้ำกับหน่วยงานภายในตลอดว่าแม้กระทรวงมหาดไทยไม่ใช่หน่วยงานดูแลภาคการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็เป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการวางกฎระเบียบเอื้อกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการและชุมชน การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดูแลความสงบเรียบร้อย เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทำธุรกิจและนักท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คนมีงานทำเกิดรายได้ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน