เริ่ม 18 ตุลานี้! มจพ. นำร่อง “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%”    พกถุงผ้า พกปิ่นโต พกแก้วด้วย!  

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%”  และเสวนาหัวข้อ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการดี มจพ. คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสาน       รัฐกิจ บริษัทซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) และคุณวุทธิชัย แก้วกระจ่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา  โปษยะนันท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง  มจพ. จึงได้จัดโครงการ มจพ. “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%” ได้ผนึกกำลังกับบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) และกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย งดรับ งดให้ และงดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมสีเขียวของมหาวิทยาลัย “มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย” ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงมาก และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข

ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและขยะ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการบรรจุยุทธศาสตร์ เรื่อง การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ

มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  สีเขียวของ University of Indonesia ตั้งแต่ปี 2011 (พ.ศ. 2554) และได้จัดทำแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 30/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และได้มอบให้เป็นนโยบายในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้บรรจุตัวชี้วัดที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียวและแผนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Green University) ไว้ในคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกส่วนงานอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 24 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  โดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป จึงกำหนดดำเนินโครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กล่าวต่อว่า มจพ. ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาทิ การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร รวมถึงรณรงค์ให้นำแก้ว ปิ่นโต มาใส่อาหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยร้านค้าภายใน มจพ. จะไม่มีบริการใส่ถุงพลาสติกใส่อาหารให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน  โดยขอให้นำถุงผ้ามาด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของตนเอง

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ยิ้มแย้มกระทบไหล่’แมร์เคิล-มาครง’ประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป!
บทความถัดไปลุ้นปาฏิหาริย์! พยาบาลสาว ถูกตำรวจเมาขับรถชนสาหัส ร่างกายเริ่มตอบสนอง